Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №2 / 11.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ №2

 

                На 11.02.2020г. от 16:00ч. се проведе редовно заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково. На заседанието присъстват адвокатите:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател на Контролен съвет

Отсъстват по уважителни причини:

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

адвокат Смиляна Николова Нитова - Кръстева  - Резервен член

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Клетва на адвокат.

2.Заявление Вх.№ 22/29.01.2020г. за  вписване на адвокат в регистрите на адвокатите към Адвокатска колегия Хасково.

докл. Секретаря - адв. Зоя Зарчева

3.Заявление Вх.№ 31/03.02.2020г. за  промяна на собствено име на  младши адвокат към Адвокатска колегия Хасково.

докл. Секретаря - адв. Зоя Зарчева

4. Решение по ДД №1/2019г. 

докл. Секретаря - адв. Зоя Зарчева

5. Разглеждане на Жалба Вх.№  №1-Ж/03.02.2020г. 

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

6.Одобряване на отчетите за периода от 13.01.2020г. – 09.02.2020г. включително Приложение 1.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

7.Одобряване на списък с определените служебни защитници за периода от 13.01.2020г. – 09.02.2020гПриложение 2.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

8.Текущи

- Разглеждане писмо Вх. №2ДД -6/20.01.2020г. от Председателя на ДС Хасково.

- Разглеждане писмо Вх. №3ДД -8/20.01.2020г. от Председателя на ДС Хасково.

-Разглеждане на Наредба №1 от 01.02.2019г. за придобиване на юридическа   правоспособност.

-Разглеждане предложение от адв. Спартак Попов - маршрути за планински туризъм.

-Запитвания за семинар в чужбина.

-Организация за 16 април 2020г.

-План програма за мероприятия.

-Несъбрани наказания за глоби по дисциплинарни дела.

 

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Тонка Гочева Апостолова с ЕГН **********, същата встъпи в длъжност  адвокат, считано от 11.02.2020г.

 

По точкавтораот дневния ред:

Постъпило е заявление от Йордан Димитров Божинов, ведно с със следните документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 22/29.01.2020г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград, Правно-исторически факуртет,  ЮЗУ-2010;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №232/21.06.2011г;

-Свидетелство за съдимост №141/22.01.2020г.

-Копие на Медицинско удостоверение №43от 21.01.2020г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

-Копие на трудова книжка;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.               

След разглеждане на постъпилите документи , Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5, вр. чл.6, ал.3 и  при липсата на пречки по чл.5, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокати  в Адвокатска колегия Хасково Йордан Димитров Божиновс ЕГН:********** с адрес на кантора град Свиленград, ул.“Младост“ №9, бл.2, вх.В, ет.3, ап.8.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК. В този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление от Софи Вълчева Баланова за вписване  в регистъра на промяна на собствено име. В едно със заявлението е приложено ксерокопие на Решение №26157  от 28.01.2020г. на Софийски районен съд, удостоверяващо смяна на собствено име. Заявлението  за вписване в регистъра е с вх. № 31/03.02.2020г.

Същото подлежи на вписване и в електронният регистър на българската адвокатура, с оглед на което САК взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

САК задължава длъжностното лице по вписванията да впише в Електронния регистър на адвокатурата промяна в собственото име на младши адвокат Софинка Вълчева Баланова   с личен номер  4900007863, което става Софи Вълчева Баланова.

Решението да се изпрати до Контролния съвет на адвокатската колегия. Длъжностното лице по вписванията да направи вписването в Електронния регистър на адвокатите при Адвокатска колегия Хасково.

Гласували “ЗА” всички присъстващи.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Секретарят Зарчева докладва внесено от Председателя на Дисциплинарен съд при АК Хасково адв. Маргарита Раева влязло в сила решение на Дисциплинарния съд срещу адвокат Елена Костадинова Христова член на ХАК за неизплатен членски внос. С оглед разпоредбите на ЗА, решението следва да се обнародва в ДВ и адвоката да бъде отписан от регистъра на Адвокатите в АК Хасково, поради което САК единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3

На основание чл.144 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет вписва в досието на адвокат Елена Костадинова Христова, с личен номер 1700023363 чрез прилагане на копие от влязло в сила решение на Дисциплинарния съд от 14.11.2019г. по дисциплинарно дело №1/2019г., наложено  й дисциплинарно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА“.

Изпълнението на дисциплинарното наказание започва от обнародването му в „Държавен вестник“.

ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Хасковска адвокатска колегия на основание чл.22, ал. 1 т.3, вр. чл.133, ал.1 т.4 от ЗА адв. Елена Костадинова Христова, считано от датата на обнародване на наказанието в Държавен вестник.

Настоящото решение, заедно със заверен препис на решението на Дисциплинарния съд да се изпрати на Висшия адвокатски съвет за отбелязване в Единния регистър на адвокатите и за обнародване в „ Държавен вестник“.

Длъжностното лице по вписванията да извърши вписванията в регистъра на адвокатите, след обнародване на решението в Държавен вестник.

Гласували „ЗА“ всички присъстващи.

 

По точка пета от дневния ред:

………………………………….

………………………………….

 

 

По точка шеста  от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че през периода 13.01.2020г. – 09.02.2020г.са постъпили 97броя отчети, описани в приложение № 1. След прегледа им, на осн. чл. 18 ал. 5 от ЗПрП, АС единодушно взе следното 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

Заверява 97бр. отчети на адвокати предоставили правна помощ по ЗПрП, отчетени през периода от 13.01.2020г. – 09.02.2020г. посочени в приложение №1 неразделна част от настоящият протокол и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че периода от 13.01.2020г. – 09.02.2020гса постъпили 102 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ, посочени в приложения № 2. След запознаване с исканията и определените адвокати, АС приема, че са спазени разпоредбите на чл. 18, т.3 от ЗПрП и чл. 25, ал. 4 и 5 от ЗПрП единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

Одобрява определените адвокати за осъществяване на правна помощ за периода от 13.01.2020г. – 09.02.2020г. по съответните искания, посочени в приложение №2 неразделна част от настоящият протокол.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осма от дневния ред:Текущи

 

Адв. Гунчева запозна присъстващите с :

- писмо Вх. №2ДД -6/20.01.2020г. от Председателя на ДС Хасково.

-писмо Вх. №3ДД -8/20.01.2020г. от Председателя на ДС Хасково.

Присъстващите обсъдиха:

-Наредба №1 от 01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност.

-Предложение от адв. Спартак Попов - маршрути за планински туризъм.

-Запитвания за семинари в чужбина, организация за 16 април 2020г., план програма за мероприятия.

-Несъбрани наказания за глоби по дисциплинарни дела.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com