Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №3 / 09.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ №3

 

                На 09.03.2020г. от 16:00ч. се проведе редовно заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково. На заседанието присъстват адвокатите:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател на Контролен съвет

Отсъстват по уважителни причини:

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

адвокат Смиляна Николова Нитова - Кръстева  - Резервен член

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Клетва на адвокат.

2.Заявление за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници към АК Хасковос Вх.№37/25.02.2020г.

докл. Секретаря - адв. Зоя Зарчева

3.Заявление за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници към АК Хасковос Вх.№48/06.03.2020г.

докл. Секретаря - адв. Зоя Зарчева

4.Заявление за отписване в  регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№38/25.02.2020г. 

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

5.Заявление за отписване в  регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№51/06.03.2020г.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

6.Заявление за отписване в  регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№41/28.02.2020г.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

7.Заявление за отписване в  регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№42/28.02.2020г. 

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

8.Заявление Вх. № 39/26.02.2020 за отписване на адвокатски сътрудник от регистъра на АК Хасково.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

9.Одобряване на отчетите за периода от 10.02.2020г. – 08.03.2020г. включително Приложение 1.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

10.Одобряване на списък с определените служебни защитници за периода от 10.02.2020г. – 08.03.2020гПриложение 2.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

11. Решение относно искане за  финансова подкрепа. вх. №40/27.02.2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

12.Разглеждане на Жалба Вх.№  №2-Ж/04.03.2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

13.Разглеждане на Жалба Вх.№  №3-Ж/09.03.2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

14.Решение по Жалба Вх.№1-Ж/03.02.2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

15.Решение по Жалба Вх.№17-Ж/04.12.2019г.

докл.  адв. Михаил Милчев

16. Решение относно отпускане на финансова помощ. вх. №53/09.03.2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

17.Решение относно забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

18.Определяне на представител на АК Хасково в Консултативния съвет към ВАдС, създаден за приемането на концепцията за изготвяне на проекта за нов ЗА.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

19.Текущи

-Разглеждане писмо Вх.№7-Ж8/13.02.2020г. от ВАдвС - София.

-Разглеждане писмо Вх.49/06.03.2020г. от ВадвС – София.

 

 

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Йордан Димитров Божинов с ЕГН **********, същият встъпи в длъжност  адвокат, считано от 09.03.2020г.

 

По точка втора от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчевадокладва постъпило заявление по образец за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници  в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Йоана Красимирова Лалова – адвокат към АК Хасково на адвокатски сътрудник Домна Симеонова Манчева с ЕГН ********** в АД „Лалова и партньори“, ведно с приложени към него квитанция за внесена такса, трудов договор и уведомление за регистрация на същия в ТД на НАП. Адвокатския съвет счита, че са налице изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

ВПИСВА Домна Симеонова Манчева с ЕГН **********като  адвокатски сътрудник към АД „Лалова и партньори“ в електронния регистър на адвокатските сътрудници при Адвокатска колегия Хасково.

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчевадокладва постъпило заявление по образец за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници  в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Йоана Красимирова Лалова – адвокат към АК Хасково на адвокатски сътрудник Иван Василев Еленков с ЕГН ********** в АД „Лалова и партньори“, ведно с приложени към него квитанция за внесена такса, трудов договор и уведомление за регистрация на същия в ТД на НАП. Адвокатския съвет счита, че са налице изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

ВПИСВА Иван Василев Еленков  с ЕГН **********като  адвокатски сътрудник към АД „Лалова и партньори“ в електронния регистър на адвокатските сътрудници при Адвокатска колегия Хасково.

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка  четвърта от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва постъпило заявление с вх.№38/25.02.2020г. за отписване от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Цанко Ненов Козлов, ведно с документи,доказващи съответното обстоятелство. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Цанко Ненов Козлов, считано от 01.03.2020г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка  пета от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва постъпило заявление с вх.№51/06.03.2020г. за отписване от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Магдалена Иванова Георгиева, ведно с документи,доказващи съответното обстоятелство. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Магдалена Иванова Георгиева, считано от 01.03.2020г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва постъпило заявление с вх.№41/28.02.2020г. за отписване от регистъра на  адв. Василка Вангелова Пожарлиева - Колева поради смърт. Заявлението е постъпило от съпруга й –  Димитър Атанасов Колев,  ведно с приложени към него препис извлечение от смъртен акт, доказващ съответното обстоятелство. Налице са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.5 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Василка Вангелова Пожарлиева - Колева, считано от 14.02.2020г.  

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва постъпило заявление с вх.№42/28.02.2020г. за отписване от регистъра на  адв. Кръстю Петев Керемедчиев поради смърт. Заявлението е постъпило от дъщеря му –  Искра Кръстева Керемедчиева,  ведно с приложени към него препис извлечение от смъртен акт, доказващ съответното обстоятелство.

Към датата на смъртта адв.Керемедчиев дължи членски внос за периода от месец 12.2019г. до месец 01.2020г към АК Хасково и ВАС София – 45лв.

След станалите разисквания бе решено да бъде отпусната помощ на адв.Керемедчиев, в размер  на 45 лева, с която сума да бъдат погасени задължения за членския внос за 2  месеца.

Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.5 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Кръстю Петев Керемедчиев, считано от 22.02.2020г. 

 ОТПУСКА помощ на дъщерята на Кръстю Петев Керемедчиев - Искра Кръстева Керемедчиева в  размер на  45 лева,  с която сума да бъде изплатен дължимия от адв.Кръстю Керемедчиев членски внос към ХАК и ВАС за 2 месеца.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка осма от дневния ред:

Секретарят адв. Зарчева докладва на присъстващите подадено заявление от адвокат Йоана Красимирова Лалова от АД „Лалова,Москов и партньори за отписване на адвокатският им сътрудник – Бояна Ивайлова Иванова. Съвета на колегията гласува единодушно

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 7

ОТПИСВА от Регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокатски сътрудник Бояна Ивайлова Иванова ,  считано от дата 09.03.2020г.

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” всички присъстващи.

 

По точка девета  от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че през периода 10.02.2020г. – 08.03.2020г.са постъпили 50 броя отчети, описани в приложение № 1. След прегледа им, на осн. чл. 18 ал. 5 от ЗПрП, АС единодушно взе следното 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

Заверява 50бр. отчети на адвокати предоставили правна помощ по ЗПрП, отчетени през периода от 10.02.2020г. – 08.03.2020г. посочени в приложение №1 неразделна част от настоящият протокол и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка десета от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че периода от 10.02.2020г. – 08.03.2020гса постъпили 93 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ, посочени в приложения № 2. След запознаване с исканията и определените адвокати, АС приема, че са спазени разпоредбите на чл. 18, т.3 от ЗПрП и чл. 25, ал. 4 и 5 от ЗПрП единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №9

Одобрява определените адвокати за осъществяване на правна помощ за периода от 10.02.2020г. – 08.03.2020г. по съответните искания, посочени в приложение №2 неразделна част от настоящият протокол.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка единадесета от дневния ред:

Адв. Гунчева запозна АС с молба Вх.№40.27.02.2020г. от Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ – Народно читалище „Тракия-2008“ за подкрепа с финансови средства за организиране честването на 60 годишния юбилей на ансамбъла.

След станалите разисквания САК Хасково единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №10

ОТКАЗВА отпускане на финансова помощ, поради липса на финансови средства, като сумата в перо „социални помощи“ в бюджета за 2020 г. е  предвидената за подпомагане на адвокати.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

…………………………………

………………………………….

По точка тринадесета от дневния ред:

………………………………….

………………………………….

По точка четиринадесета от дневния ред:

………………………………….

………………………………….

По точка петнадесета от дневния ред:

 ………………………………….

………………………………….

По точка шестнадесета от дневния ред:

Адв. Гунчева запозна АС с молба № 53/09.03.2020 г. от адв. Дарко Янакиев Георгиев за отпускане на финансова помощ, тъй като поради затруднено материално и здравословно състояние е в невъзможност да заплати  две осигурителни вноски за 2012г.

След станалите разисквания бе решено да бъде отпусната помощ на адвокат Георгиев, в размер  на 149 лева.

С оглед горното, САК Хасково единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №15

ОТПУСКА помощ на адв. Дарко Янакиев Георгиев в  размер на  149 лева.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седемнадесета от дневния ред:

Адвокат Гунчева запозна присъстващите със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна. Обсъди се преустановяване  провеждане на семинари, екскурзии и тържества  до второ нареждане.

При промяна на обстоятелствата САК Хасково ще информира своевременно членовете на Колегията.

С оглед горното, САК Хасково единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №16

                До изясняване на епидемичната обстановка в България, Адвокатски съвет Хасково отлага провеждането на семинари, екскурзии и тържества за адвокатите от Адвокатска колегия Хасково.

                Решението да се публикува на сайта на Адвокатска колегия Хасково и да се изпрати на имейли на адвокатите от колегията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осемнадесета от дневния ред:

Председателят, запозна членовете на АС с решение на ВАдС № №2030взето на зесадението проведено на  19 юли 2019 г., за създаване на  Консултативен съвет към Висшия адвокатски съвет, във връзка с приемане на концепцията за изготвяне на проект на нов Закон за адвокатурата, който Консултативен съвет се състои от представители на всяка адвокатска колегия и представители на юридически лица с нестопанска цел на адвокати.  Бе посочено, че на ОСАС проведено на 22.02.2020 г. „бе взето решение Висшият адвокатски съвет да предприеме незабавни действия по изготвяне и внасяне в Народното събрание на законопроект за нов, модерен Закон за адвокатурата, съгласно решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 23.02.2019 г., което вероятно ще ускори работата по изготвяне на новия закон.

В тази връзка АК следва да определи свой представител в Консултативния съвет към ВАдС, създаден за приемането на концепцията за изготвяне на проекта за нов ЗА. След станалите разисквания САКХасково единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №17

Председателят на АК Хасково да бъде включен в Консултативния съвет към ВАдС, създаден за приемането на концепцията за изготвяне на проекта за нов ЗА, като представител на АК Хасково, който  да участва в работата на съвета.

Решението да се изпрати на ВАдС за сведение и изпълнение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка деветнадесета от дневния ред:Текущи

Председателят адв. Гунчева запозна присъстващите с:

-писмо Вх.49/06.03.2020г.

-писмо Вх.№7-Ж8/13.02.2020г. от ВАдвС.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com