Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №4 / 18.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ №4

                На 18.03.2020г. се проведе извънредно неприсъствено заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

взеха единодушно следното неприсъствено решение, с положителното становище на Председателя на Контролен съвет Хасково – адв. Веска Запрянова:

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на коронавирусна инфекция (СOVID-19) на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,препоръкитена Националния оперативен щаб и мерките за сигурност, взети сРешение на Съдийскатаколегия на ВСС на проведеното на 15.03.2020 г. извънредно заседание, които включват: преустановяване разглеждането на всички видове наказателни, граждански и административни дела (с изключение на изрично посочените в Решението), забрана за достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела и адвокати, забрана да бъдат извършвани справки по дела, подаване и получаване на документи на място и др. действия, представляващи част от адвокатската дейност, АС Хасково , на осн. чл. 89, т. 17 ЗА взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

1.Определя месечна вноска за м. март и април 2020 г. към Адвокатска колегия Хасково в размер на 0,00 лева.

2.В случай, че  до края на м. април 2020 г. не се възстанови нормалната работа на съдилищата и възможността адвокатите да упражняват пълноценно дейността си, АС Хасково ще вземе ново решение за размера на членския внос за следващите месеци.

3. Заплатеният членски внос към Адвокатска колегия Хасково, за м. март 2020 г. и авансово заплатения членски внос за следващи месеци на 2020 г.,  ще бъде отнесен за плащане на членския внос за месеците, следващи  периода посочен в т. 1 и т. 2.

Решението да се публикува на сайта на АК Хасково и да се изпрати на имейлите до всички адвокати от АК Хасково.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com