Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №7 / 13.04.2020 г.

                ПРОТОКОЛ №7

                На 13.04.2020г. от 17,00 часа се проведе редовно неприсъствено заседание, чрез конферентна връзка през вайбър на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

адвокат Смиляна Николова Нитова-Кръстева – Резервен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

 

 

                На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вземане на решение за предложение до ВАдС за финансово подпомагане на адвокатите в страната.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

2.Вземане на решение по повод отворените писма до Министър-председателя на Република България, отправени от Адвокатските съвети на АК –Бургас, АК – Пловдив,становището на Адвокатски съвет на АК – Стара Загора и декларацията на АК – Благоевград, по повод изказването му в гр. Хасково на 10.04.2020 година.

докл.  Секретаря  – адв.Зоя Зарчева

 

 

По точка първа от дневния ред:

Адвокатският съвет, отчете, че извънредното положение, в което се намира страната ни от 13.03.2020 г. постави Българските адвокати пред сериозно изпитание – от една страна лишаванеот възможност да упражняватпрофесията си и да получаватдоходи от нея, поради спиране функционирането на съдебната система в пълен обем, и от друга страна адвокатите са пренебрегнатиот българската държава и не може да разчитатна подпомагане от нея, като отношението на българската държава към българските адвокати, бе показано ясно не само в изказванията на Министър председателя и на Министъра на финансите, но и в предприетите мерки за  подпомаганена физическите и юридическите лица, от които, за съжаление, адвокатите бяха изключени.

Воден от това, АС Хасково, на свое извънредно неприсъствено заседание, чрез конферентна връзка през вайбър, проведено на 02.04.2020 г., свика извънредно Общо събрание на адвокатите от АК Хасково на 10.05.2020г. в 10ч. на уеб базирана онлайн платформа https://forum.hslaw.bg(обявата е публикувана в ДВ на 07.04.2020 г.), за актуализация на бюджета за 2020г. на Адвокатска колегия Хасковои вземане на решение за финансово подпомагане на адвокати от колегията. В момента тече процедурата по изработване на онлайн платформата, на която ще бъде проведено събранието, вкл. и гласуването, индивидуални кодове за достъп до системата.

Адвокатският съвет, отчете, че предприетите от него мерки за подпомагане на адвокатите от АК Хасково, решения по които ще се вземе на обявеното общо събрание на колегията на 10.05.2020 г., че бъдат недостатъчни да отговорят на нарастващите нужди на адвокатите от средства за заплащане на минималните месечни осигуровки, месечни наеми, разходи за издръжка на тях и семействата им, поради което предлага ВАдС да подпомогне адвокатите в страната с отпускане на финансова помощ в р-р на 200 лева, на всеки действащ адвокат, които да се изплащат чрез адвокатските колегии в страната. Съображенията относно, размерът на сумата и начина й на изплащане са следните:

1.Определеният размер на помощта за всеки един адвокат – 200 лева, представлява размера на месечна осигурителна вноска на самоосигуряващото се лице, изчислена на база минималната работна заплата. Т.е. с помощта в р-р на 200 лева, всеки един действащ адвокат (независимо от декларирания осигурителен доход) ще може да бъде подпомогнат да заплати една месечна осигурителна вноска.

2.Превеждането на сумите на адвокатските колегии, ще дадат възможност за по-голяма оперативна самостоятелност и бързина, при отпускането на помощите на адвокатите, защото исканията на адвокатите ще бъдат отправяни до АС, които продължават да заседават и в извънредното положение. Т.е. ВАдС няма да бъде затрупан с искания от 13000 адвокати, по които ще трябва да се произнесе в заседание.

3.Ако не всички адвокати от колегията, заявят необходимост от получаване на помощ, сумите, които ще останат ще бъдат ползвани от АС за дофинансиране на бюджетите. След съобщението на ВАдС, че за м. март, април и май 2020 г. членският внос е 0 лева(протокол от заседание на ВАдСне е публикуван), адвокатските съвети, въпреки, че продължат дейността си по вписвания в Единния  на адвокатите, не получават 10% от събрания членски внос, тъй като такъв не се събира. Явно перо „приходи“ за голяма част от адвокатските колегии в страната е важно, което става ясно от изказването на колегата Въжарова в заседанието на 10.03.2020 г., при гласуване на решение № 9 от ОСАС – за отмяна на решението за увеличаване на членския внос (което не е прието)

4. Общата сума, която ВАдС ще предостави за подпомагане на адвокатите в страната, чрез Адвокатските колегии еприблизително 2 700 000 лева -  13 500 (приблизителна бройка на действащи адвокати) по 200 лева. Към 31.12.20019 г. по сметки на ВАдС има 3 623 004 лева (данните са от годишния финансов отчет), което показва, че при реализиране на предложението ни по сметките на ВАдС ще остане около 1 милион лева, сума достатъчна да дофинансира дейността на ВАдС при необходимост и в случай, че ВАдС продължи срока на „освобождаване“ от заплащане на месечни вноски за по-продължителен период. Тук следва да се отбележи, че извънредното положение и наложените ограничителни противоепидемични мерки, водят до „спестяване“ на част от предвидените в бюджета на ВАдС разходи – напр. за провеждане на пролетната конференция на адвокатите (а може би и за есенната), за заседателни, за командировъчни и др. подобни, което следва да доведе до възможност за нормално функциониране на ВАдС и след отпускане на обоснованата по-горе помощ за адвокатите.

5.С посочената сума, следва да бъдат подпомогнати действащите адвокати, които търпят реално негативните последици от мерките, въведени с извънредното положение, тъй като тези, които временно са преустановили дейността си поради болест, имат възможност при условията и критериите приети от ВАдС, да получат финансово подпомагане от предвидения в бюджета за 2020 г. фонд в раздел „Разходи“.

6.Считаме, че на всеки един действащ български адвокат, следва да бъде осигурена възможност да бъде подпомогнат със сумата от 200 лева, без да се поставят условия и критерии свързани с предишни реализирани доходи, адвокатски стаж и др. подобни, тъй като всякакви условия биха противопоставили адвокатите и биха довели до създаване на различни групи - нуждаещи се, по-нуждаещи се, най-нуждаещи се или такива които не се нуждаят от подпомагане, което ще доведе до сериозно разделяне на Българската адвокатура. Считаме, че ВАдС следва да осигури необходимите средства за подпомагане на всеки един действащ  адвокат,  а преценката дали ще получи осигурената сума всеки един от нас, да има право и отговорност да направи сам.

                След станалите разисквания АС взе единодушно следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

                ПРЕДЛАГА НА ВАдвС да подпомогне адвокатите в страната, като чрез актуализация на бюджета си за 2020 г., да предвиди в разходната част, сума в размер, определен от броя действащи адвокати в страната умножен по 200 лева. Сумата да бъде преведена на всяка адвокатска колегия, съобразно броя вписани действащи адвокати.

                Предложението да се изпрати на ВРАдС, на всички адвокатски колегии, с апел за подкрепа и на адвокатите от  АК Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 

По точка втора  от дневния ред:

Секретарят адв. Зоя Зарчева, запозна АС с отворените писма до Министър-председателя на Република България, отправени от Адвокатските съвети на АК –Бургас, АК – Пловдив,становището на Адвокатски съвет на АК – Стара Загора и декларацията на АК –Благоевград, по повод изказването му в гр. Хасково на 10.04.2020 годинапо отношение на адвокатите.

След станалите разисквания, АС взе единодушно следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №2

Адвокатски съвет на АК Хасково изразява пълното си съгласие със  становищата относно демонстрираното от Министър-председателя и Министъра на финансите обидно и пренебрежително отношение към българските адвокатите в Р.България, изложени в отправени от Адвокатските съвети на АК –Бургас, АК – Пловдив,становището на Адвокатски съвет на АК – Стара Загора и декларацията на АК –Благоевградпо повод изказването му в гр. Хасково на 10.04.2020 годинапо отношение на адвокатите.

Адвокатски съвет  Хасково заявява безусловната си подкрепа и солидарност с действията на посочените адвокатски съвети, воден от убеждението, че само единна адвокатура може да бъде истински и силен гарант на правовата държава и защитник на законните интереси на своите членове.

Настоящото решение да се изпрати до всички адвокати от АК-Хасково по електронен път, заедно с  посочените по-горе писма, становище и декларации, както и до ВАдС и адвокатските колегии в страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com