Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №8 / 24.04.2020 г.

                ПРОТОКОЛ №8

                На 24.04.2020г. от 16,00 часа се проведе редовно неприсъствено заседание, чрез конферентна връзка през вайбър на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, в което взеха участие:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Смиляна Николова Нитова-Кръстева – Резервен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

 

                На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Заявление за отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№98/24.04.2020г. 

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

2.Определяне на месечна вноска за м.май 2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

3.Решение по жалба вх.№2-Ж/04.03.2020г.

докл.  адв.Гергана Георгиева

4.Одобряване на отчетите за периода от 09.03.2020г. – 19.04.2020г. включително Приложение 1.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

5.Одобряване на списък с определените служебни защитници за периода от 09.03.2020г. – 19.04.2020г.Приложение 2.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

6.Одобрение на актуализация на бюджет 2020г.

докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

7.Текущи:

-Разглеждане на искане вх.№85/10.04.2020г.

 

 

 

По точка първа от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва постъпило заявление с вх.№98/24.04.2020г. за отписване от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Милена Горанова Зетова, ведно с документи, доказващи съответното обстоятелство. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Милена Горанова Зетова, считано от30.04.2020г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на коронавирусна инфекция (СOVID-19) на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,препоръките на Националния оперативен щаб и мерките за сигурност, взети с Решение на Съдийската колегия на ВСС на проведеното на 15.03.2020 г. извънредно заседание, които включват: преустановяване разглеждането на всички видове наказателни, граждански и административни дела (с изключение на изрично посочените в Решението), забрана за достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела и адвокати, забрана да бъдат извършвани справки по дела, подаване и получаване на документи на място и др. действия, представляващи част от адвокатската дейност, АС Хасково , на осн. чл. 89, т. 17 ЗА взе:

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

1.Определя месечна вноска за м. май 2020 г. към Адвокатска колегия Хасково в размер на 0,00 лева.

Решението да се публикува на сайта на АК Хасково и да се изпрати на имейлите до всички адвокати от АК Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 

По точка трета от дневния ред:

………………………………….

………………………………….

 

По точка четвърта  от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че през периода 09.03.2020г. – 19.04.2020г. са постъпили 89 броя отчети, описани в приложение № 1. След прегледа им, на осн. чл. 18 ал. 5 от ЗПрП, АС единодушно взе следното 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 4

Заверява 89 бр. отчети на адвокати предоставили правна помощ по ЗПрП, отчетени през периода от 09.03.2020г. – 19.04.2020г.. посочени в приложение №1 неразделна част от настоящият протокол и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева съобщи, че периода от 09.03.2020г. – 19.04.2020г. са постъпили 44 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ, посочени в приложения № 2. След запознаване с исканията и определените адвокати, АС приема, че са спазени разпоредбите на чл. 18, т.3 от ЗПрП и чл. 25, ал. 4 и 5 от ЗПрП единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 5

 

Одобрява определените адвокати за осъществяване на правна помощ за периода от 09.03.2020г. – 19.04.2020г. по съответните искания, посочени в приложение №2- неразделна част от настоящият протокол.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

Секретарят  предложи на обсъждане проект за актуализация на  бюджета за 2020г., разгледан като Бюджет -  „Адвокатска колегия“ и Бюджет -  „Правна помощ“.

След подробно обсъждане перо по перо, Адвокатският съвет гласува единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОДОБРЯВА проект за актуализация на  бюджет за 2020г., посочен като Приложение 3, неразделна част от настоящия протокол. Същият се предлага за гласуване на извънредното Общо събрание, което ще се проведе на 10.05.2020г.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:Текущи

Председателят адв. Гунчева запозна АС с искане вх.№85/10.04.2020г. за извършване на проверка в Община Хасково относно реда за упълномощаване на адвокат за извършване на административна услуга, подадена от адв.Мария Даскалова.

Възложено бе на адв.Татяна Пальова да изготви доклад по искането, който да бъде разгледан в следващо заседание на АС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com