Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №3 / 15.03.2022 г.

 

               ПРОТОКОЛ№3

               Днес, 15.03.2022г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член              

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член                                             

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член

адв.Магдалена Павлова Колев – Председател на Контролен съвет                                                    

 

и чрез конферентна връзка през вайбър участва:

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член                                        

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения. 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъжданена Концепция за нов Закон за адвокатурата, представен от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП).

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

2.Разглеждане на писмо от ОС Хасково вх.№48/25.02.2022г. за определяне на адвокат за собен представител по гр. д. №515/2021г. на  ХОС.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

3.Заявление за вписване промени в регистъра на адвокатските дружества – отписване на съдружник и преобразуване в Еднолично адвокатско дружество.

докл. адв. Евгени Христов

4.Заявление за отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасково.

докл. адв. Евгени Христов

5.Разглеждане на Жалба Вх.№ №3-Ж/07.03.2022г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

6.Доклад по Жалба Вх.№2-Ж/28.01.2022г.

докл. Секретаря - адв.Веска Запрянова

7.Доклад по Жалба Вх.№13-Ж/29.10.2021г.

докл. адв.Надежда Колева-Стойчева

8.Доклад по Жалби Вх.№17-Ж/20.12.2021г.  и Вх.№17-Ж1/17.01.2022г.

докл. адв.Десислава Костова

9.Доклад по Жалба Вх.№15Ж/22.11.2021г.

докл. Зам.Председателя - адв.Татяна Пальова

10.Доклад по писмо Вх.№49/25.02.2022г. декларация от от АК Ямбол.

докл. адв. Десислава Костова

11.Доклад по жалба вх. № 39/14.02.2022 г. подадена от адвокат Виктор Ангелов Пейчев.

докл. адв. Евгени Христов

12.Доклад по молба вх. № 41/17.02.2022 г. подадена от адвокат Красимир Георгиев Гочев.

докл. адв. Милена Петкова

13.Одобряване на списък с адвокати  за вписване в Националния регистър за  правна помощ.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

14. Вземане на решение за унищожаване на изборни книжа.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

15.Разглеждане Искане от РС Димитровград вх.№102/16.02.2022г. за определяне на адвокат за особен представител.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

16.Разглеждане Искане от РС Хасково вх.№109/14.02.2022г. за определяне на адвокат за собен представител.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

17.Искане от РС Свиленград вх.№124/22.02.2022г. за определяне на адвокат за собен представител.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

18.Молба за отпускане на финансова помощ.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

19. Вземане решение за промяна на щатно разписание на служителите към АС Хасково.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

20.Вземане на решение за започване на работа по подобрение на Уеб сайта на АК Хасково.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

21. Вземане на решение за възлагане проучването на цените на канцеларски материали и консумативи за принтерите, собственост на колегията, разположени в районният съдилища и в офиса на колегията

докл.Председателя– адв. Меглена Гунчева

22.Разни

- Разглеждане писмо Вх.№53/08.03.2022г. от адв.Светлозар Анастасов Николов от АК Варна.

- Организационни въпроси във връзка с честването на 16 април – Ден на Българската конституция.

 

По точка първа от дневния ред:

Председателят адвокат  Гучева представи на вниманието на присъстващите концепция за нов Закон за адвокатурата, представен от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП)

В Хасковска Адвокатска Колегия (ХАК) постъпи проект на Концепция за нов Закон за адвокатурата, представен от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП). Концепцията за нов Закон за адвокатурата се разработва по Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.

Концепцията е разработена от екип от адвокати от ФИПП, които са членове и на ХАК.

Въпросите и натрупаните проблеми по прилагането на Закона за адвокатурата (Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., с посл., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.) (ЗА) засягат всички аспекти на упражняване на адвокатската професия и не могат да бъдат разрешени чрез приемане на промени в сега действащия закон. Това е всеобщо мнение и нагласа от години в адвокатските среди. Има различни инициативи, вкл. предлагани законопроекти на Закон за адвокатурата, но са правени разпокъсано,  без съгласуване и одобрение сред заинтересованите страни. Налице са редица противоречия и противопоставяне, които също забавят процеса по изготвяне на нов законопроект.

Предложената за съгласуване и одобряване концепция е важен етап от процеса по изготвяне на изцяло нов ЗА, като до момента ФИПП са подготвили и сравнителен анализ на уредбата на професията в почти всички страни на Европейския съюз, послужил за основа за изработване на концепцията. Свършеното до момента от ФИПП е напредък в усилията за приемане на нов ЗА, като проектът, по който се осъществяват тези дейности поставя и ясна времева рамка на завършване на законопроекта. Тези усилия следва да намерят подкрепата на адвокатската общност, в частност и тази на членовете на ХАК.

Като взе предвид гореизложеното, както и становищата, получени от членове на ХАК, Съветът на ХАК единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

1.      Приема за необходимо и подкрепя дейностите по изготвяне на проект за Нов Закон за Адвокатурата по изложените мотиви;

2.      Съгласува и одобрява основни принципи и предложения, изложени в Концепцията за нов Закон за адвокатурата, представен от Фондация Институт за Право и правосъдие. 

3.      Възлага на адвокат Таня Стойнова да обобщи направените предложения от членове на ХАК и подготви конкретно становище по тях,  с цел да бъдат обсъдени и включени в изготвянето на окончателния нормативния акт - проект на Закон за адвокатурата.  

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка втора от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева докладвапостъпило писмо от ОС Хасково вх. № 48/25.02.2022 г. с повторно искане за поименно определяне на адвокат за назначаването за особен представител на Георги Динчев Василев – ответник по гр.д. № 515/20211 г. по описа на ХОС. Към писмото е представено определение № 114/24.02.2022 г. на ХОС, с което е оставено без разглеждане искането на АС Хасково за увеличаване на адвокатското възнаграждение за особен представител от 400 на 600 лева, взето на заседание на АС Хасково – протокол № 2/14.02.2022 г.

На 11.03.2022 г. в АК Хасково постъпи писмо от ХОС (вх. № 57), към което е приложено определение № 139/09.03.2022 г., в което съдът е увеличил възнаграждението за особения представител от 400 лева на 600 лева.

Като взе предвид гореизложеното, АС на АК Хасково единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

               Възлага на председателя на АК Хасково незабавно да определи поименно адвокат за назначаване като особен представител на Георги Динчев Василев – ответник по гр.д. № 515/20211 г. по описа на ХОС.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№9/10.03.2022г. от адв. Васил Георгиев Стойчев за вписаване промени в регистъра на адвокатските дружества.

Докладчикът по преписката е дал становище, че са налице всички обстоятелства за вписване промяна в АД „Стойчев, Бонева и партньори“. Представен е протокол от общото събрание, с което освобождава адв.Петя Данчева Бонева като съдружник в дружеството и преобразуване на АД „Стойчев, Бонева и партньори“ в АД „Еднолично адвокатско дружество – Стойчев“. Приложен е учредетелния акт на АД „Еднолино адвокатско дружество – Стойчев“.

След станалите разисквания Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

ОТПИСВА адв.Петя Данчева Бонева като съдружник от „Адвокатско дружество – Стойчев, Бонев и партньори“

ПРЕОБРАЗУВА„Адвокатско дружество - Стойчев, Бонева и партньори“ в Адвокатско дружество „Еднолично адвокатско дружество – Стойчев“ .

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№10/10.03.2022г. от адв. Бончо Желязков Боев за отписване. Към заявелнието е представена и декларация по чл. 48 от ЗА.

 Докладчикът по преписката е дал становище, че са налице всички обстоятелства за отписването, представени са документи, доказващи съответното обстоятелство. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Бончо Желязков Боев, считано от 01.04.2022г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка пета от дневния ред:

………………………………

………………………………

 

По точка шеста от дневния ред:

………………………………

………………………………

 

По точка седма от дневния ред:

………………………………

………………………………

 

По точка осма от дневния ред:

………………………………

………………………………

 

По точка девета от дневния ред:

………………………………

………………………………

 

По точка десета от дневния ред:

Адв. Десислава Костова докладва становище по декларация вх. № 49/25.02.2022 г. приета от АС на АК Ямбол.

„След запознаване със съдържанието на декларацията на АС при АК-Ямбол, изразявам следното становище:

1.От декларацията ясно личи възмущението на колегите от начина на оценяване и определяне възнагражденията на служебните защитници, предоставили правна помощ след влизане в сила на измененията на Наредбата за заплащането на правната помощ от 7.09.2021год. от НБПП.

2.Прави се искане ВАдС за предприеме действия за защита интересите на защитаваните лица и адвокатите,предоставящи правна помощ и съобразена с Наредба 1 за минималните адвокатски възнаграждения,както и да бъдат променени критериите за оценяване и определяне на окончателния размер на възнагражденията.

3.Изразяват становище,че в случай на липса на предприети действия от ВАдС, адвокатите от АК-Ямбол ще вземат решение за предоставяне на правна помощ по ЗПП и явяването по досъдебни и съдебни производства от 1.05.2022год. до извършване на съответните промени.

Декларацията касае само предоставянето на правна помощ по наказателни дела.

Опасенията на колегите от Ямбол се свеждат до това,че критериите за оценка на работата са най-общо на база на брой участия в съответната фаза на производството-досъдебна или съдебна и са за сметка на качеството на предоставената правна помощ.

В декларацията не са сочат конкретни разпоредби от Наредбата,които се счита,че следва да се променят и не се дават предложения за промени.

Факт е обаче,че след измененията от 7.09.2021год. в чл.4 ал.2 от Наредбата се предвижда,че критериите за определяне размера на възнаграждението и съответно тези за отказ за изплащане на възнаграждение се изготвят съвместно от адвокатския съвет и НБПП. Към настоящия момент такива критерии доколкото ми е известно не са приети и остава неясно на каква база и на какво законово основание, НБПП определя възнаграждения под минимума на Наредба 1.Макар да не е казано изрично, председателят на АК-Ямбол го заяви на ОСАС като предупреди за последиците. В чл.6 от Наредбата ясно се казва,че адвокатския съвет предлага размер на възнаграждението,а в чл.7 ал.1 се посочва,че НБПП може да осъществи правомощията за удостоверяване на основателността на постъпилото предложение. В тази връзка тази норма не е императивна.Проблемът според мен възниква от приетото допълнение на ал.2 на чл.7,а именно: Националното бюро за правна помощ може да намали или да увеличи предложеното от адвокатския съвет възнаграждение или да откаже плащане при наличието на основания за това. Най-често обаче намаляването на възнаграждението се прави без каквито и да е основания, още повече,че са налице разлики в определянето на възнаграждението по Наредбата по ЗПП и по Наредба 1. чл.8 посочва,че възнагражденията са съобразно вида правна помощ и имат определен минимален и максимален размер, което липсва по Наредба 1/ няма максимум/. На много места в наредбата като основание за увеличаване на възнаграждението е явяването повече от 3 пъти. Факт е обаче,че повечето дела приключват със споразумение. В наредбата се предвижда възнаграждение за консултация за споразумение от 10лв. до 30лв. без да се взема предвид какво е престъплението. Отделно от това напр.в чл.10 ал.3 ,след изменението е прието,че „  За проучване на дело от адвокат, който след определянето му по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за правна помощ не е назначен и не е участвал като процесуален представител в производството, възнаграждението, което се заплаща еднократно, е от 50 до 150 лв. съобразно обема на материалите по делото и времевата му ангажираност.

НБПП  определя възнагражденията при тотално нарушаване на Наредба 1 и в рамките, посочени от НЗПП.

Тотално разминаване има и при възнагражденията по Наредба 1 и НЗПП,

В НЗПП за досъдебната фаза - от 50 до 140 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 60 до 170 лв.

чл.. 16. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 75 до 210 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 100 до 280 лв.

Чл. 17.По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 100 до 280 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 150 до 420 лв.

Чл. 18.По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 150 до 320 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 250 до 700 лв.

Чл. 19.По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 200 до 560 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 400 до 1120 лв.

Чл. 20.По дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 300 до 700 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 500 до 1400 лв.

Доста по-високи са възнагражденията, предвидени за тези престъпления в Наредба 1 ,регламентирани в чл.13, а именно: .(1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 5 години лишаване от свобода - 600 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 10 години лишаване от свобода - 1000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) доживотен затвор - 4000 лв.;

7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 500 лв.;

8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 600 лв.

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

 Освен тези тотални различия в двете наредби е налице и възможност, НБПП без да познава съответния казус да намаля възнагражденията като обезценява положения от адвокатите труд.

Ето защо, предлагам да подкрепим декларацията на АС при АК-Ямбол като поискаме изготвянето с участието на адвокатските съвети ясни критерии за определяне на възнагражденията по НЗПП като тези минималните предвидени размери бъдат минималните такива по Наредба 1 като подкрепим искането ВАдС да защити интересите на адвокатите,предоставили правна помощ като това бъде сторено незабавно.“

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №10

               ПОДКРЕПЯ декларацията на АС при АК Ямбол, в частта, в която Съвета се противопоставя на начина на оценяване и определяне на окончателния размер на възнагражденията на служебните защитници, предоставили правна помощ след влизане в сила на измененията на Наредбата за заплащането на правната помощ от 07.09.2021 г. от страна на НБПП, както и в частта на искането към ВАдС да предприеме действия за защита интересите на адвокатите предоставящи правна помощ.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

              

По точка единадесета от дневния ред:

Адвокат Евгени Христов докладва поискане с вх. № 39/14.02.2022 гподадено от адв. Виктор Ангелов Пейчев до АК Хасково и по жалба вх. № 46/22.02.2022 г. до ВАдвС – София:

„Предмет на искането е защита на професионалните права на адв. Виктор Пейчев, накърнени с Определение от 07.02.2022 г. на Окръжен съд – Хасково по търговско дело № 127/2014 г. по описа на съда.

С цел установяване на изложените в искането обстоятелства  бе извършена справка по търговско дело № 127/2014 г. на Окръжен съд – Хасково.

Безспорно се установи се, че в качеството му на особен представител на Нели Пейчева, до освобождаването му като такъв с Определението от 07.02.2022 г., адв. Виктор Пейчев е извършил редица процесуални действия по делото, в т.ч. подаване на отговор на исковата молба, отговор на допълнителна искова молба, становище по искане за спиране на делото, справки и др.

Считам, че при осъществяване на възложеното му представителство е положена дължимата професионална грижа, поради което същият има право на адвокатско възнаграждение в справедлив и обоснован размер, така както предвижда разпоредбата на чл. 36, ал. 2, вр. с ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Предвид високият материален интерес по делото, с Определението на съда от 23.07.2015 г. с което адв. Пейчев е назначен за особен представител на Нели Пейчева, в съответствие с чл. 7, ал. 2, т 5 от НМРАВ, правилно е определено адвокатско възнаграждение в размер на 7 232 лв.. С оглед липсата на изрична законова разпоредба която определя момента, към който се изплаща възнаграждението на особения представител, по аналогия приложение намира разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за заплащането на правната помощ, съгласно която при процесуално представителство, адвокатското възнаграждение се изплаща след приключване на производството пред съответната инстанция, както и при спиране или прекратяване на делото.

Съгласно чл. 47, ал. 6, изр. 2 от ГПК „Възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него“.

Дори и да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 9 от НМРАВ, а именно представителство чрез извършване на конкретни процесуални действия без процесуално представителство в открити съдебни заседания, то дължимото възнаграждение се определя в размер на ¾ от възнаграждението по чл. 7 или в случая в размер на 5 424 лв., но не по-малко от 2 712 лв.

С оглед горните съображения, считам, че определеният размер на адвокатско възнаграждение от 500 лв. е необосновано нисък и крайно несправедлив, поради което напълно споделям оплакванията, изложени в искането.

Към настоящия момент обаче, в закона не съществува процесуален ред, по който Адвокатски съвет – Хасково да инициира производство за определяне и присъждане на законосъобразен и справедлив размер на адвокатско възнаграждение, в съответствие с обема и сложността на извършената от адвоката – особен представител, дейност. Предвид това, че представителството по чл. 47, ал. 6 от ГПК се осъществява на разноски на ищеца, а не се финансира от държавата, не намират приложение правилата на Глава VII от Закона за правната помощ и Наредбата за заплащане на правната помощ. Не намират приложение и правилата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Независимо, че е налице подадена жалба по реда на чл. 274 от ГПК, считам, че няма процесуални пречки Окръжен съд – Хасково да измени Определението си от 07.02.2022 г. в частта за размера на адвокатското възнаграждение въз основа на мотивирано искане от страна на адв. Пейчев.

Обръщаме внимание, че при изчерпване на всички законови възможности за определяне и присъждане на справедлив размер на дължимото адвокатско възнаграждение, следва да се обмисли възможността за иницииране на производство пред Европейският съд по правата на човека по реда на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Накрая, за пълнота и обективност, е важно да се отбележи, че Адвокатски съвет – Хасково не е одобрявал образец и форма на договор и пълномощно, които да са задължителни при осъществяване на адвокатска защита и съдействие. Задължителен образец на договор и пълномощно не се съдържат и в Закона за адвокатурата. Адвокатите могат свободно да определят съдържанието на сключваните от тях договори, разбира се при спазване на правилата и изискванията на Закона за адвокатурата и общата уредба на договорите.

Важно е да се отбележи също, че мандатът на особеният представител се прекратява предсрочно с личното явяване на представлявания или в случай на надлежно упълномощен представител. Дали упълномощените от ответника Нели Пейчева адвокати са извършвали дейност въз основа на договор с или без уговорено възнаграждение не може да се определи към настоящия момент, доколкото право на страната, респ. на нейният пълномощник е да представи или не съответния договор за адвокатска защита и съдействие, респ. доказателства за платено възнаграждение до приключване на устните състезания пред съответната инстанция.

С оглед изложенотосчитам, че не съществува процесуални ред, по който АС Хасково да инициира производство по подаденото искане от адв.Пейчев.“

След станалине разисквания, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково на основание чл. 89, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 88, ал. 4 от Закона за адвокатурата  единодушно взеследното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №11

               ОСТАВЯ без разглеждане искане вх.№ 39/14.02.2022г. на адв. Виктор Ангелов Пейчев, поради липса в закона на процесуален ред, по който Адвокатски съвет – Хасково да инициира производство за определяне и присъждане на законосъобразен и справедлив размер на адвокатско възнаграждение, в съответствие с обема и сложността на извършената дейност по представителство на ответника Нели Георгиева Пейчева по търговско дело № 127/2014 г. на Окръжен съд – Хасково.

Решението да се изпрати на адв.Виктор Пейчев и ВАдвС – София.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

Адвокат Милена Петкова докладва молба от адв.Красими Георгиев Гочев с Вх.№41/17.02.2022г.:

„До Адвокатския съвет на Хасковската адвокатска колегия е подадена молба от авокат Красимир Горгиев Гочев от АК – Смолян, в която се твърди следното:

От 01.01.2022 г. с увеличили разходите за поддържане на адвокатските кантори, в т.ч. за ел. енергия, парно, газ, канцеларски материали и др. консумативи и нужди. Това от своя страна изострило въпроса за правото на адвокатско възнаграждение, в т.ч. за гаранциите за неговото по-лсно упражняване и защита. Счита, че с Наредба № 1 за МРАВ са били определени достатъчни по размер минимални адвокатски възнаграждения и сега-засега не се налагало тяхното увеличаване, понеже то щяло да отблъсне клиентите ни,  а щяло да се разрастне бракониерството в правнит е услуги, осъществяван от неправоспособни лица. Може би по-важното сега било да се наравят някои поправки (изменения и допълнения) в ЗА, защото чакането на нов можело да продължи с години.

Ето защо, на 08.02.2022 г. адв. Гочев подал по пощата жалба до ВАдС срещу бавенето му по някои належащи поправки на ЗА, свързани с правото на адвокатско възнаграждение и неговото по-лесно упражняване и защита. (текста на жалбата в приложението). Видно от обратната разписка, жалбата е била получена във ВАдС на 12.02.2022 г.

С така депозираната от адв. Красимир Гочев молба до АС на ХАК, същият моли Адвокатския съвет за подкрепа на жалбата му до ВАдС в частта й досежно поисканите от него поправки на чл. 36, ал. 3, чл. 37 и чл. 38, ал. 2, изр. 1 от ЗА, а именно:

1.Отпадане на процедурата прд Адвокатския съвет за опрдлян размра на адвокатско възнаграждение, когато няма договор с клиент, понеже е ненужна и само затруднява осъществяването на нашето право на адвокатско възнаграждение, „набутва“ ни в излишна процедура.

2.Въвеждане на ново право на адвокатско възнаграждение – когато адвокатът осъществява правната си защита пред адв. органи и съдилища.

3.Въвеждане правото на адвоката да потърси адвокатско възнаграждение по общия исков ред.

4.Облекчаване правото на адвокатско възнаграждение, когато адвокатът осъществява безплатна правна помощ чрез въвеждане на ново правило, с което възможността за присъждане на адвокатско възнаграждение се разширява.

 

             Към молбата е приложена жалбата до ВАдС. В самата жалба жалбоподатлят адв. Гочев е поискал да бъде уведомен писмено в 1-месечен срок от получаването й, за взетото от ВАдС отношение по нея.

              След като се запознах с молбата на адв. Красимир Гочев до АС на АК – Хасково, както и с жалбата, подадена от същия до ВАдС, правя следните изводи:

              На първо място, следва да се има предвид, че в жалбата си до ВАдС, адв. Гочев е изразил молба да бъде уведомен писмено за взетото от ВАдС решение по нея в 1-месечен срок от нейното получаване. По негови данни, жалбата  получна във ВАдС на дата 12.02.2022 г. Към момента на подаване на молбата до АК – Хасково - 17.02.2022 г., този 1-мес. срок, поискан от жалбоподателя, за произнасяне все още не е бил изтекъл. Към настоящия момент също няма данни за какъвто и да е отговор от ВАдС.

На следващомясто, проблемите при прилагането на действащия Закон за адвокатурата засягат на практика всички аспекти на упражняване на адвокатска професия и не могат да бъдат разрешени чрез приемане на промени в действащия закон.

Необходимите промени за разрешаване на проблемите са „многобройни и важни“ по смисъла на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), което налага и отмяната на действащия закон и замяната му с изцяло нов Закон за адвокатурата.

На заседание на Висшия адвокатски съвет от 19.07.2019 г. е взето решение да се изготви Концепция за нов Закон за адвокатурата, като част от приемането на нов и модерен Закон за адвокатурата, който да отговори на очакванията на адвокатите за създаване на по-добри условия за упражняване на адвокатска професия.

С решение от 19.07.2019 г. на Висшия адвокатски съвет и с Решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 22.02.2020 ге създаден Консултативен съвет към Висшия адвокатски съвет, във връзка с приемане на Концепцията за изготвяне на проект на нов Закон за адвокатурата, който Консултативен съвет се състои от представители на всяка адвокатска колегия и представители на юридически лица с нестопанска цел на адвокати.

В срок до 30.11.2020 г., Висшият адвокатски съвет предостави възможност на адвокати, адвокатски колегии и адвокатски обединения/сдружения, да изразят становища и да направят предложения по Концепцията, които да се обсъдят отсъздадената Работна група и от Консултативния съвет.

Предстои обсъждане на предложенията и становищата, постъпили до момента от Консултативния съвет, като целта е дебатът да е изцяло професионален, принципен и без да се вземат формални решения, които да обвързват по какъвто и да било начин органите на адвокатурата и адвокатите.

Към настоящия момент работата на Консултативния съвет все още не е приключила, за да бъде изготвен окончателен текст на Концепцията, съобразен с резултатите от проведените обсъждания.

Действително, описаните в молбата на адв. Красимир Гочев от АК-Смолян искания за промяна в ЗА намират своето място сред многобройните проблеми при прилагането на действащия Закон за адвокатурата, но на този етап няма как същите да бъдат разглеждани и обсъждани като самостоятелно искане на фона на общата проблематика.

С оглед на това, предлагам на Съвета на АК-Хасково да вземе решение за не подкрепя жалбата на адвокат Красимир Горгиев Гочев от АК – Смолян в частта й досежно исканите поправки в ЗА.“

След станалите разисквания АС Хасково единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №12

Не подкрепя молбата на адв.Красимир Георгиев Гочев до АК Хасково с Вх.№ №41/17.02.2022г. в частта й досежно исканите поправки в ЗА.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка тринадесета от дневния ред:

               Секретарят адв.Запрянова докладва на присъстващите 1 /един/ бр. заявление от адвокат, член на Адвокатска колегия град Хасково, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

               След станалите разисквания, САК взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №13

На основание чл.33, ал.1 и ал.3 във вр. с чл. 34, ал.1  от ЗПП, дава становище към  НБПП да бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ 1  адвокат,  член на АК град Хасково.

- Люба Стефанова Манолова

Подадени са заявления - образец 1 на НБПП, неразделна част от настоящият протокол.

Решението да се изпрати до НБПП.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка четиринадесета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева докладва необходимостта да се вземе решение за унищожаване на бюлетините и пълномощните от проведените избори за  органи на Адвокатска колегия Хасково и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2022г. След станалите разисквания Съвета на адвокатската колегия на осн.  чл. 106 ал. 5 от Закона за адвокатурата гласува единодушно:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №14

               Определя комисия в състав: Председател - адв. Васил Христов Лазов, и членове -  адв. Татяна Стоянова Пальова и адв. Евгени Тенчев Христов, която да унищожи, чрез разрязване, бюлетините и пълномощните от проведените избори за органи на Адвокатска колегия Хасково и делегати  през 2022 година, които са останали на съхранение в архива на колегията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка петнадесета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№102/16.02.2022г. (изх. № 455/10.02.2022 г. на РС Димитровград за определяне на особен представител по гр.д. № 20215610101221 на РС Димитровград).

Към искането е представено разпореждане № 61/25.01.2022 г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 150 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 2 т. 1 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена до 1000 лева е 300 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 150 лева, е под минималния размер и в разпореждане № 61/25.01.2022 г., с което съдът го определя, този размер не е обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1. Въпреки липсата на мотиви, обосноваващи определеното адвокатско възнаграждение в значително занижен размер – 150 лева, при определянето му съдът е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 5, ар. ар. 2 от Наредба № 1 за за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 Съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. Тази разпоредба се прилага и при определяне на възнаграждението на адвокат, назначен за особен представител, въз основа на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 36 ЗА. По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА размерът на дължимото се адвокатско възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, а съгласно чл. 47 ал. 6 ГПК, възнаграждението на особения представител може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 ЗА, но не по-малко от една втора от него.

С исковата молба са предявени два обективно съединени искове – иск за установяване на дължима главница в р-р на 188.80 лева и иск за установяване на дължима мораторна лихва за забава за париода 27.11.2019 г. – 15.04.2021 г. в р-р на 27.29 лева. Всеки един от двата иска определя минимално адвокатско възнаграждение в р-р на 300 лева, тъй като съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредба № 1 възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове за всеки един от тях поотделно. По аналогичен начин се определя и дължимата държавна такса, като за всеки един от исковете, се дължи самостоятелна държавна такса.

Изложеното дотук налага извода, че определеното от съда възнаграждение в р-р на 150 лева, не отговаря на дължимия размер на възнаграждение на особен представител, с оглед двата обективно съединени иска, дори и при приложението на чл. 46, ал. 7 ГПК . В подкрепа на този извод е и задължителната практика на ВКС, изразена в  Определение № 145 от 5.05.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4642/2019 г., IV г. о., ГК определение № 118 от 15.03.2021 г. по ч. т. д. № 1469/2020 г., І т. о. и в Определение № 77 от 24.02.2022 г. на ВКС по ч. т. д. № 1692/2021 г., I т. о., ТК( по което е допусната касация по въпроса "Как се определя размерът на адвокатското възнаграждение, дължимо на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, при обективно кумулативно съединени с една искова молба оценяеми искове срещу двама /или повече/ защитавани от особения представител ответници: (1) въз основа на интереса, формиран от сбора на цената на всички искове или (2) съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно?".

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20215610101221 на РС Димитровград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 150 лева – на  300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал.2 т.1 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. за всеки един от исковете. Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20215610101221 на РС Димитровград

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №15

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20215610101221 на РС Димитровградда увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 150 лева – на 300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г., за двата обективно съединени иска

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. 20215610101221 на РС Димитровгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Димитровград по гр.д. № 20215610101221 

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка шестнадесета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№109/14.02.2022г. (изх. № 991/16.02.2022 г. на РС Хасково за определяне на особен представител по гр.д. № 20215640102093 на РС Хасково).

Към искането е представено разпореждане № 1651/16.12.2021 г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 200 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 2 т. 1 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена до 1000 лева е 300 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 200 лева, е под минималния размер и в разпореждане № 1651/16.12.2021 г., с което съдът го определя, този размер не е обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1. Въпреки липсата на мотиви, обосноваващи определеното адвокатско възнаграждение в значително занижен размер – 200 лева, при определянето му съдът е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 5, ар. ар. 2 от Наредба № 1 за за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 Съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. Тази разпоредба се прилага и при определяне на възнаграждението на адвокат, назначен за особен представител, въз основа на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 36 ЗА. По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА размерът на дължимото се адвокатско възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, а съгласно чл. 47 ал. 6 ГПК, възнаграждението на особения представител може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 ЗА, но не по-малко от една втора от него.

С исковата молба са предявени три обективно съединени искове – иск за установяване на дължима главница в р-р на 394.57 лева, иск за установяване на дължима възнаградителна лихва в р-р на 32.63 лева и иск за дължима мораторна лихва за забава за париода 14.07.2020 г. – 16.04.2021 г. в р-р на 30.36 лева. Всеки един от трите иска определя минимално адвокатско възнаграждение в р-р на 300 лева, тъй като съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредба № 1 възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове за всеки един от тях поотделно. По аналогичен начин се определя и дължимата държавна такса, като за всеки един от исковете, се дължи самостоятелна държавна такса.

Изложеното дотук налага извода, че определеното от съда възнаграждение в р-р на 300 лева, не отговаря на дължимия размер на възнаграждение на особен представител, с оглед трите обективно съединени иска, дори и при приложението на чл. 46, ал. 7 ГПК . В подкрепа на този извод е и задължителната практика на ВКС, изразена в  Определение № 145 от 5.05.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4642/2019 г., IV г. о., ГК определение № 118 от 15.03.2021 г. по ч. т. д. № 1469/2020 г., І т. о. и в Определение № 77 от 24.02.2022 г. на ВКС по ч. т. д. № 1692/2021 г., I т. о., ТК( по което е допусната касация по въпроса "Как се определя размерът на адвокатското възнаграждение, дължимо на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, при обективно кумулативно съединени с една искова молба оценяеми искове срещу двама /или повече/ защитавани от особения представител ответници: (1) въз основа на интереса, формиран от сбора на цената на всички искове или (2) съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно?".

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № № 20215640102093 на РС Хасково, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 200 лева – на  300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал.2 т.1 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. за всеки един от исковете. Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. №  20215640102093 на РС Хасково

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №16

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № № 20215640102093 на РС Хасково да увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 150 лева – на 300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г., за двата обективно съединени иска.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20215640102093 на РС Хасковои издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Хасково по гр.д. № 20215640102093 

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка седемнадесета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№124/22.02.2022г. (изх. № 872/17.02.2022 г. на РС Свиленград за определяне на особен представител по гр.д. № 20225620100001 на РС Свиленград).

Към искането е представено определение № 39/09.02.2022 г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 400 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 1 т. 2 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за иск с правно основание чл. 49 ал. 1 СК, е 600 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 400 лева, е под минималния размер и в определение № 39/09.02.2022 г., с което съдът го определя, този размер не е обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1.

 Разпоредбата на чл. 47, ал. 6 изр. 2 ГПК обвързва фактическата и правна сложност на делото с размера на дължимото адвокатско възнаграждение за особен представител,  като при ниска фактическа и правна сложност, възнаграждението може да бъде определено в р-р на 1/2 от възнаграждението за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗА, без да определя. В разпоредбата на закона не е посочена горна граница на размера на възнаграждението, поради което при висока фактическа и  правна сложност, то може и да надхвърли минималния размер на адвокатски възнаграждение за съответния вид работа. Считаме обаче, че преценката за фактическата и правна сложност на делото, следва да бъде направена при приключването му, с оглед извършените процесуални действия на особения представител и участието му по делото.

Това разбиране на АК Хасково се споделя и от установената от ВКС задължителна съдебна практика – т. 6 от ТР № 6/2012 г. на ОСГК, „Особеният представител се назначава с акт на съда - определение, от който произтича и неговата представителна спрямо отсъстващата страна власт. Това представителство съобразно чл.36,ал.1 от Закона за адвокатурата е възмездно, тъй като за положения труд на адвоката/ особения представител винаги е адвокат/ се дължи възнаграждение, независимо от изхода на делото...След като особен представител на страната по разглеждания ред може да бъде само адвокат, то и размерът на дължимото възнаграждение следва да бъде определен от съда с акта за назначаването му, като този размер се съобразява с указаното в чл.36, ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба № 1/2004 г., с оглед установяване минималното възнаграждение за вида процесуална дейност. Няма пречка при констатирана фактическа и правна сложност на делото,съдът да определи по-висок размер на възнаграждението, тъй като само той е органът, в чиято дискреция е както преценката на назначаване на особения представител, така и служебно осъществявания контрол за законосъобразно и справедливо съдопроизводство." 

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225620100001 на РС Свиленград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 400 лева – на 600 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал.1 т.2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № № 20225620100001 на РС Свиленград

След станалите разисквания, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №17

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20225620100001 на РС Свиленградда увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 400 лева – на 600 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 1 т. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. №  20225620100001 на РС Свиленгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Свиленград по гр.д. № 20225620100001.

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували

 “ЗА”  -  5

„ПРОТИВ“ – 2

 

По точка осемнадесет от дневния ред:

Председателят докладва постъпилата молба от адв. Добри Рангелов за отпускане на финансова помощ с оглед здравословното му състояние, за което прилага епикриза  и болничен лист.

                След станалите разисквания АС Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №18

                ОТПУСКА еднократна парична помощ  в размер на 650,00  лева на адвокат Добри Григоров Рангелов, платима по банкова сметка.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка деветнадесет от дневния ред:

Адв.Гунчева докладва необходимостта от промяна в щатното разписание на служителите към АС Хасково в частта на длъжността „Оператор копирна техника“. Поради съществуващите вече възможности адовокатите да се снабдяват с копия от документи по делата по електронен път или чрез снимане с телефон, отпада необходимостта от работа на пълно работно време на служителя в офиса на АК Хасково в РС - Хасково. С оглед на това предложението е да се измени трудовото правоотношение на длъжноста „Оператор копирна техника“ , считано от 01.04.2022г.  от пълно работно време – 8 часа на непълно работно време – 4 часа, което да обхваща времето от 10,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 15,00ч. с обедна почивка от 12,00ч. до 13,00ч. и ОРЗ – 355,00лв.

След станалите разисквания АС Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №19

ИЗМЕНЯ трудовото правоотношение на длъжноста „Оператор копирна техника“ , считано от 01.04.2022г.  от пълно работно време – 8 часа на непълно работно време – 4 часа, което да обхваща времето от 10,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 15,00ч. с обедна почивка от 12,00ч. до 13,00ч. и определя Основна работна заплата  – 355,00лв.

Възлага на Председателя да подпише допълнително споразумение със служителя, заемащ длъжността „Оператор копирна техника“.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка двадесета от дневния ред:

Адв.Гунчева докладва необходимостта от промяна на Уеб сайта на АК, с оглед подобряване на визията и съдържанието му, като се изработи конкретно задание за това и се избере изпълнител. Във връзка с това бе направено предложение да се възложи на двама члена на АС – адв. Евгени Христов и адв. Таня Стойнова, които да изготвят задание за промяна на Уеб сайта.

След станалите разисквания,  АС Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №20

               ВЪЗЛАГА на адв. Евгени Христов и адв. Таня Стойнова да изготвят задание за промяна на Уеб сайта на Адвокатска колегия Хасково, което да внесат за

обсъждане и приемане от Адвокатски съвет Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка двадесет и първа от дневния ред:

Адв.Гунчева докладва, че при отчитане финансовата дейност на АС за 2021 г.,  се е установило, че разходите на колегията за канцеларски материали и консумативи са на значителна стойност. В тази връзка предложението е да се възложи на двама члена на АС – адв. Десислава Костова и адв. Милена Петкова, да проучат цените на канцеларски материали и консумативи за принтерите, собственост на колегията, разположени в районният съдилища и в офиса на колегията, към момента, с оглед възможността да се осигури закупуването им на по-ниска стойност.

След станалите разисквания,  АС Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №21

ВЪЗЛАГА на адв. Десислава Костова и адв. Милена Петкова, да проучат цените на канцеларски материали и консумативи за принтерите, собственост на колегията, разположени в районният съдилища и в офиса на колегията, към момента и да изготвят становище, което да внесат за обсъждане от Адвокатски  Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка двадесет и втора от дневния ред:Текущи

- Разгледа се писмо Вх.№53/08.03.2022г. от адв.Светлозар Анастасов Николов от АК Варна.

- Обсъдиха се организационни въпроси във връзка с честването на 16 април – Ден на Българската конституция.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Веска Запрянова/


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com