Адвокатска колегия Хасково
Адвокатска колегия Хасково
Адвокатска колегия Хасково
Адвокатска колегия Хасково

(+359 38) 664 330

Новини

Виж повече

В ДВ бр.101 от 20.12.2016г. - стр.96 е публикувана следната покана: На основание чл.89, т.16 от ЗА, Адвокатският съвет свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 28.01.2017 год. от 9.30 ч. в ресторант „Орфей”, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД: 1/ Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2016 год. ; 2/Доклад на Контролния съвет за 2016 год. ; 3/Отчет...

Колегията

Виж повече

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Райони на АК Хасково

Адвокатска колегия - Хасково обхваща районите на градовете Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли Ивайловград, Симеоновград, Минерални бани, Маджарово, Любимец и Стамболово

Видове услуги

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com