Адвокатска колегия Хасково

Контролен съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

               В ДВ бр.100 от 04.12.2018г. на стр.64 е обнародвана Покана за Общо отчетно - изборно събрание на АК Хасково: Адвокатски съвет на Адвокатската колегия-Хасково, на основание чл.89, т.1 , вр. чл.81, ал.1 от ЗА  свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 2 6 .01.201 9 год. и 27.01.2019г....

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
председател

Виж повече

Атанас Христов Сепетлиев
адв. Атанас Христов
Сепетлиев
основен член

Виж повече

адв. Лиляна Димитрова
Сарова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева-Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Спас Константинов
Спасов
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com