Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0878) 721 427
адв.Спартак Димитров Попов
Хасково, бул. "Преслав" 23, ет. 3, офис 9
e-mail: advokat_spartak@abv.bg

Виж повече

GSM: (0896) 879 220
адв.Мария Димитрова Попова-Янчева
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: mimi_iancheva@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 491 510
адв.Кирил Колев Радев
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2

Виж повече

GSM: (0876) 876 260
адв.Илиян Илиев Радов
Хасково, гр.Хасково, ул. "Добруджа" №10, ет.2, оф.24
e-mail: ir24@abv.bg

Виж повече

адв.Маргарита Гинева Раева
Телефон: (038) 661087
GSM: (0888) 806 728
адв.Маргарита Гинева Раева
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2
e-mail: m_raeva@mail.bg

Виж повече

адв.Еркант Али Раиф
GSM: (0878) 361 881
адв.Еркант Али Раиф
Хасково, ул. Янтра 3
e-mail: earaif@abv.bg , earaif@gmail.com

Виж повече

GSM: (0898) 684 243
адв.Атанас Георгиев Райдовски
Банско,
e-mail: araydovski@abv.bg

Виж повече

адв.Константин Димитров Райков
GSM: (0888) 774 932
адв.Константин Димитров Райков
Бургас, ул. "Христо Фотев" 22, ет. 1
e-mail: advraykov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com