Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0887) 352 525
адв.Димитър Грудев Вълчанов
Хасково, ул. "Щерю Вапцаров" 4, вх. Г, ет. 5, ап.54
e-mail: d_valchanov@mail.bg

Виж повече

GSM: (0898) 789 884
адв.Станимир Аргиров Вълчев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: stanimir_val@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 144 950
адв.Милена Георгиева Вълчева
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: valcheva.1971@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 802 106
адв.Милена Костова Вълчева
Хасково, пл. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 1, офис 5,
e-mail: mvaltcheva@cli-bg.org

Виж повече

Телефон: (02) 9819772
GSM: (0899) 887 596
адв.Марина Юлиева Гайдарска
Хасково, гр.София, ул."Г.С.раковски" №133, Ет.1
e-mail: m.gaydarska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 649 454
адв.Али Али Галиб
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: nazile_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 649 454
адв.Айлян Али Галиб-Фелив
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: aylyan_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 100 838
адв.Велика Димитрова Гелева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: velika_geleva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com