Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (02) 8053030
GSM: (0888) 565 000
адв.Златко Иванов Димитров
Хасково, ул. "13 март" 22, гр. София, бул. "Витоша" 146Б, ет. 6
e-mail: dimitrov@rashev.net

Виж повече

GSM: (0888) 638 494
адв.Иван Димитров Димитров
Харманли, пл. "Възраждане" 6 А, ет. 1, ап. 2
e-mail: ivan.dimitrov59@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 933 650
адв.Митко Добрев Димитров
Свиленград, ул. "България" №77, Ет.2
e-mail: mitkodobrev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0877) 292 111
адв.Петър Димитров Димитров
Хасково, ул. " Враня" №2, ет.2
e-mail: petyr_1979@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 701 562
адв.Тодор Илиев Димитров
Хасково, бул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А
e-mail: dimitrov.1954@abv.bg

Виж повече

адв.Биляна Иванова Димитрова
GSM: (0887) 934 299
адв.Биляна Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Велико Търново" №12
e-mail: bilyanaivdimitrova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 366 116
адв.Бистра Славеева Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 9
e-mail: bistraslaveeva@yahoo.com

Виж повече

GSM: (0887) 941 737
адв.Ваня Петрова Димитрова
Любимец, ул. "Тракия" 97
e-mail: vnd_98@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com