МЕНЮ

Изминали обучения

Изминали обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 12.07.2024
Тема Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 11.07.2024
Тема Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 10.07.2024
Тема Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път. Новият Регламент 2023/1543 за електронни доказателства. Блокчейн технологии и смарт контракти София - ул. Калоян 8
Обучения 07.07.2024
Тема Специализирано обучение по медиация при семейни спорове – III част София - ул. Калоян 8
Обучения 06.07.2024
Тема Специализирано обучение по медиация при семейни спорове – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 05.07.2024
Тема Специализиранo обучение по медиация при семейни спорове – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 05.07.2024
Тема Етажна собственост – общи части, промяна на приложимия режим, управление по ЗУЕС, искът по чл. 40 ЗУЕС, разноски, жилищен комплекс от затворен тип – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 04.07.2024
Тема Представяне на преиздаденото монографично изследване на акад. Йосиф Фаденхехт „Владението“ (ИК „Проф. Петко Венедиков“) София - ул. Калоян 8
Обучения 04.07.2024
Тема Етажна собственост – общи части, промяна на приложимия режим, управление по ЗУЕС, искът по чл. 40 ЗУЕС, разноски, жилищен комплекс от затворен тип – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 30.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - VI част София - ул. Калоян 8
Обучения 14.05.2024
Тема Eлектронно дистанционно обучение на тема „Етика за съдии, прокурори и адвокати”
Обучения 29.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - V част София - ул. Калоян 8
Обучения 28.06.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – VII част София - ул. Калоян 8
Обучения 28.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - IV част София - ул. Калоян 8
Обучения 25.06.2024
Тема Убийство по непредпазливост и други състави на убийство – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 24.06.2024
Тема Умишлено убийство – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 23.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - III част София - ул. Калоян 8
Обучения 22.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част София - ул. Калоян 8
Обучения 21.06.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - I част София - ул. Калоян 8
Обучения 19.06.2024
Тема Големите данни и авторските права София - ул. Калоян 8
Обучения 18.06.2024
Тема Преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави членки на ЕС София - ул. Калоян 8
Обучения 17.06.2024
Тема Конфликтология. Как да управляваме и разрешаваме конфликта? София - ул. Калоян 8
Обучения 14.06.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – VI част София - ул. Калоян 8
Обучения 13.06.2024
Тема Касационно обжалване по ГПК – практически аспекти София - ул. Калоян 8
Обучения 12.06.2024
Тема Присъждане на съдебни разноски за възнаграждение на адвокат София - ул. Калоян 8
Обучения 10.06.2024
Тема Възстановяване на запазена част от наследство София - ул. Калоян 8
Обучения 31.05.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – V част София - ул. Калоян 8
Обучения 30.05.2024
Тема Подкуп – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 29.05.2024
Тема Измененията в Част VII на ГПК относно производствата по граждански дела с международен елемент София - ул. Калоян 8
Обучения 29.05.2024
Тема Уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите
Обучения 28.05.2024
Тема Промените в производството по несъстоятелност и стабилизация София - ул. Калоян 8
Обучения 27.05.2024
Тема Дружество с променлив капитал София - ул. Калоян 8
Обучения 23.05.2024
Тема Защитата на владението в актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
Обучения 22.05.2024
Тема Установителни искове за установяване на факти с правно значение София - ул. Калоян 8
Обучения 15.05.2024
Тема Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото – II част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) София - ул. Калоян 8
Обучения 14.05.2024
Тема Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото – I част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) София - ул. Калоян 8
Обучения 11.05.2024
Тема Павловият иск. Актуална съдебна практика. с.Белащица, 4124 Пловдив
Обучения 10.05.2024
Тема Актуални практически проблеми по приложението на ЗОДОВ – по отношение отговорността на прокуратурата и съда за причинени вреди на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни действия и бездействия на органите на съдебната власт. Фактически състав София - ул. Калоян 8
Обучения 09.05.2024
Тема Усъвършенстване на медиационните техники и комуникаци – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 08.05.2024
Тема Усъвършенстване на медиационните техники и комуникаци – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 07.05.2024
Тема Уебинар на английски език на Комисията по семейно право и на Комисията по медиация на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) на тема: „Семейна медиация и трансгранични ефективни решения“ София - ул. Калоян 8
Обучения 30.04.2024
Тема Права на добросъвестния и недобросъвестния владелец по отношение на необходими разноски, подобрения, плодове, ползване на вещта, придобиване по давност София - ул. Калоян 8
Обучения 26.04.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – IV част София - ул. Калоян 8
Обучения 18.04.2024
Тема Определяне на размера на неимуществените вреди по справедливост в актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
Обучения 17.04.2024
Тема Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на доказването – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 13.04.2024
Тема Защита от домашно насилие – гражданскоправни аспекти /СК , ЗЗДН/ Хасково, бул. Сан Стефано 3, Дом на техниката /НТС/
Обучения 12.04.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – III част София - ул. Калоян 8
Обучения 12.04.2024
Тема Административноправна защита на правото на собственост по Закона за устройство на територията – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 11.04.2024
Тема Административноправна защита на правото на собственост по Закона за устройство на територият – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 10.04.2024
Тема Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на доказването – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 03.04.2024
Тема Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 02.04.2024
Тема Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 01.04.2024
Тема Актуални проблеми на заповедното производство във връзка и с измененията от 2023 (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 01.07.2024 г.) София - ул. Калоян 8
Обучения 29.03.2024
Тема Изпиране на пари. Разграничения от други престъпления. Неправомерно разпореждане с бюджетни средства. Използване на средства на ЕС не по предназначение. Разрешения в съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 28.03.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 27.03.2024
Тема Измененията в НК и НПК от 2023 г.- ДВ. бр.67/04.08.23г.;ДВ бр.82 от 29.09.23г., бр.84 от 06.10.23г.; ДВ бр.48 от 02.06.23г.; ДВ. бр.69 от 11.08.23 година София - ул. Калоян 8
Обучения 26.03.2024
Тема Унищожаемост на завещателните разпореждания София - ул. Калоян 8
Обучения 25.03.2024
Тема Нищожност на завещателните разпореждания София - ул. Калоян 8
Обучения 21.03.2024
Тема Особени задължения на работодателя по трудово правоотношение с чужденец, на когото е необходимо разрешение за работа София - ул. Калоян 8
Обучения 20.03.2024
Тема Договор за наем и договор за аренда – практически аспекти. Преглед на съдебната практика – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 19.03.2024
Тема Договор за наем и договор за аренда – практически аспекти. Преглед на съдебната практика – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 18.03.2024
Тема Правното регулиране на дейността на предприятията и правата на потребителите в светлината на Акта за цифровите услуги и Акта за цифровите пазари София - ул. Калоян 8
Обучения 18.03.2024
Тема Права върху интелектуална собственост - какво европейските адвокати трябва да знаят?
Обучения 15.03.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати – на английски език – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 14.03.2024
Тема Наследяване по завещание. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
Обучения 13.03.2024
Тема Право на собственост – искова защита София - ул. Калоян 8
Обучения 11.03.2024
Тема Право на собственост – носители на правото на собственост, обекти на правото на собственост и придобивни способи София - ул. Калоян 8
Обучения 07.03.2024
Тема Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация София - ул. Калоян 8
Обучения 05.03.2024
Тема Управление на личностното развитие София - ул. Калоян 8
Обучения 29.02.2024
Тема Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация София - ул. Калоян 8
Обучения 27.02.2024
Тема Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
Обучения 26.02.2024
Тема Безплатен уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите,
Обучения 26.02.2024
Тема Измененията в Закона за авторското право и сродните му права – продължение София - ул. Калоян 8
Обучения 23.02.2024
Тема Конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“ хотел „София Балкан Палас“
Обучения 23.02.2024
Тема Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища
Обучения 21.02.2024
Тема Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК, ВКС София - ул. Калоян 8
Обучения 20.02.2024
Тема Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението. Последици от неизпълнението. Преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 19.02.2024
Тема Изпълнение на облигационните задължения. Субекти на изпълнението. Предмет на изпълнението. Време на изпълнението. Местоизпълнение. Доказване на изпълнението. Преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 18.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - VI част София - ул. Калоян 8
Обучения 17.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - V част София - ул. Калоян 8
Обучения 16.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - IV част София - ул. Калоян 8
Обучения 16.02.2024
Тема Изкуствен интелект - съществуваща и предстояща регулация. Отговорност на създателите, преработващите и ползвателите. Права на потребителите. София - ул. Калоян 8
Обучения 15.02.2024
Тема Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства София - ул. Калоян 8
Обучения 13.02.2024
Тема Защита при материалноправна незаконосъобразност на изпълнителния процес София - ул. Калоян 8
Обучения 12.02.2024
Тема Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. Обжалване на разпределението и Тълкувателно решение № 2 от 22.11.2022 г. на ВКС по т. д. № 2/2021 г., ОСГТК София - ул. Калоян 8
Обучения 11.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - III част София - ул. Калоян 8
Обучения 10.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част София - ул. Калоян 8
Обучения 09.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - I част София - ул. Калоян 8
Обучения 08.02.2024
Тема Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 07.02.2024
Тема Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 06.02.2024
Тема Новите промени в Закона за управление на етажната собственост София - ул. Калоян 8
Обучения 01.02.2024
Тема Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити - II част София - ул. Калоян 8
Обучения 31.01.2024
Тема Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити - I част София - ул. Калоян 8
Обучения 30.01.2024
Тема Измененията от 2023 г. в производството по несъстоятелност – ДВ бр. 66 от 1 август 2023 г. София - ул. Калоян 8
Обучения 29.01.2024
Тема Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД София - ул. Калоян 8
Обучения 25.01.2024
Тема НЛП комуникационни техники. Как да се превърнем в по-добра версия на себе си? София - ул. Калоян 8
Обучения 24.01.2024
Тема Измененията в Закона за авторското право и сродните му права София - ул. Калоян 8
Обучения 23.01.2024
Тема Проблеми на исковата защита: видове искове и особености при предявяването им София - ул. Калоян 8
Обучения 22.01.2024
Тема Умението да преговаряш ефективно София - ул. Калоян 8
Обучения 19.01.2024
Тема Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 18.01.2024
Тема Финансиране чрез емитиране на акции. Публични дружества и дружества на BEAM София - ул. Калоян 8
Обучения 17.01.2024
Тема Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 16.01.2024
Тема Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 15.01.2024
Тема Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 14.12.2023
Тема Актуални въпроси на вещното право София - ул. Калоян 8
Обучения 13.12.2023
Тема Актуални проблеми на наема и лизинга София - ул. Калоян 8
Обучения 11.12.2023
Тема Доказване. Арбитраж - Постановяване, Отмяна София - ул. Калоян 8
Обучения 07.12.2023
Тема Актуални проблеми на давността и перемпцията София - ул. Калоян 8
Обучения 06.12.2023
Тема Правно положение на арбитъра. Проверка на компетентността. Арбитражно производство София - ул. Калоян 8
Обучения 05.12.2023
Тема Новите промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация на търговци София - ул. Калоян 8
Обучения 04.12.2023
Тема Как да подобрим субсидиарността? София - ул. Калоян 8
Обучения 04.12.2023
Тема Арбитраж – общи положения