Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №3 / 15.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ

3

                На 15.03.2017. от 16:00ч. се проведе редовно заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково. На заседанието присъстват адвокатите:

адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател

адвокат Кирил Христозов Керанов-Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева – Секретар

адвокат Добри Григоров Рангелов – Основен член

адвокат Маргарита Гинева Раева – Основен член

адвокат Милена Миткова Петкова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Венелин Карев Челебиев – Резервен член

адвокат Десислава Николаева Костова – Резервен член

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Председател на Контролния съвет

Отсъстваха по уважителни причини :

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Клетва на адвокат.

2.Клетва на адвокат.

3.Заявление за вписване в регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№42/28.02.2017г.

докл. Секретарят  – адв.Зарчева

4.Заявление за вписване в регистъра на адвокатите към АК Хасковос Вх.№43/01.03.2017г.

докл. Секретарят  – адв.Зарчева

5.Разглеждане на Жалба вх. № 3-Ж/06.02.2017г.

докл. адв. Десислава Костова

6.Решение по  Жалба вх. № 1-Ж/11.01.2017г.

докл. адв. Кирил Керанов

7.Решение по  Жалба вх. № 9-Ж/17.09.2016г.

докл. адв. Милена Петкова

8.Определяне размера на командировъчни за делегатите на ОС на адвокатите в страната.

докл.  Председателя  – адв.Запрянова

9. Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа.

докл.  Председателя  – адв.Запрянова

10.Одобряване  проект на програма за провеждане на семинари през 2017 г.

докл. Секретаря – адв. Зоя Зарчева

11.Одобряване на списък с адвокати  за вписване в Националния регистър за  правна помощ.

докл.  Председателя  – адв.Запрянова

12.Решение по Жалба срещу  решение №8 по точка девета от Протокол № 2/14.02.2017г. на САК Хасково.

докл.  Председателя  – адв.Запрянова

13.Текущи

- Разглеждане на писмо Вх. №41/24.02.2017г.

-Удостоверение за дарение от Софийски университет „Св.Климент Охридски“

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Ангел Иванов Петров с ЕГН *********, същият встъпи в длъжност адвокат, считано от 15.03.2017г.

 

По точка втора от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Зорница Недялкова Кудева с ЕГН **********, същата встъпи в длъжност адвокат, считано от 15.03.2017г.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление от Ивалена Огнянова Ангелова, ведно с изискуемите документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 42/28.02.2017г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, серия А-2008, №193282;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №1267/15.10.2009г;

- Копие на Удостоверение за успешно издържан изпит;

-Свидетелство за съдимост №10504/26.01.2017г.

-Медицинско удостоверение №137854 от 17.02.2017г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

-Копие на трудова книжка;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.               

След разглеждане на постъпилите документи , Съветът на адвокатската колегия взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

ВПИСВА в регистъра на  адвокатите в Хасковска адвокатска колегия Ивалена Огнянова Ангелова с ЕГН **********,с адрес на кантора град Хасково, бул.”България”, №142, Вх. , Ет.1.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото, подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК, в този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Постъпило е заявление от Цветелина Атанасова Атанасова, ведно с изискуемите документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 43/01.03.2017г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Юридически факултет, серия ПУ-2010, №033613;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №361/21.06.2011г;

-Свидетелство за съдимост №433/24.02.2017г.

-Медицинско удостоверение №999 от 17.02.2017г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

- Копие от Служебна книжка и Трудова книжка;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.               

След разглеждане на постъпилите документи,Съветът на адвокатската колегия взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

ВПИСВА в регистъра на  адвокатите в Хасковска адвокатска колегия Цветелина Атанасова Атанасова с ЕГН *********,с адрес на кантора град Свиленград, ул.”Елин Пелин”, №9.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото, подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК, в този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точкапета от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точкашеста от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точкаседма от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точкаосма от дневния ред:

Председателят: Колеги, необходимо е да вземем решение за размера на командировъчните за дневни, които следва да се заплатят на делегатите, взели  участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 25.02.2017г. и 26.02.2017г. в София., както и допълнителен избор на 05.03.2017г. Законовият диапазон, предвиден в Наредбата за командировките в страната, е от 20 лева до 40 лева.

След станалите разисквания САК единодушно гласува

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 6

На делегатите на Общото събрание на адвокатите в страната, да бъдат изплатени по 40 лева командировъчни за дневни разходи, когато са с нощувка и 20 лева командировъчни дневни когато са без нощувка,  както и  пътни разходи, в зависимост от начина на пътуване – с личен автомобил или автобус, като стойността на разходите да бъде изчислена по Нормите за разход на гориво на МПС или по представени билети за автобус. Нощувка да  се заплати срещу представена фактура.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точка девета от дневния ред:

Председателят адв. Запрянова докладва необходимостта да се вземе решение за унищожение на бюлетините и пълномощните от проведените избори за всички органи на АК Хасково и за  делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2017г. След станалите разисквания Съвета на адвокатската колегия на осн.  чл. 106 ал. 5 от Закона за адвокатурата гласува единодушно:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

                Определя комисия в състав: Председател - адв. Кирил Керанов, и членове -  адв. Добри Рангелов и адв. Венелин Челебиев, която да унищожи, чрез изгаряне, бюлетините и пълномощните от проведените избори за всички органи на АК Хасково и делегати  през 2017 година, които са останали на съхранение в архива на колегията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точка десета от дневния ред:

На основание чл. 89, т. 11 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет  приема  проект на план за обучения и квалификация  на адвокатите в Адвокатска колегия – Хасково през 2017 год. по теми и лектори от ЦОА, както следва :     

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

І – во обучение  : тема  „Лекции по Закона за устройство на територията“

Модул

·         2.10. Актуални въпроси по прилагането на ЗУТ и ЗКИР.- 19май  2017г.

 

II – ро обучение – тема „ Обжалване индивидуални административни актове по КСО“  – 02 юни 2017 г.

III – то обучениеНови теми по ЗАНН:

 

·          Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите от Закона за административните нарушения и наказания

·         Практически въпроси на съдебното оспорване на издадените наказателни постановления и електронни фишове– 30 юни 2017г.

 

ІV– то обучение :  тема Лекции по наказателно и наказателнопроцесуално право

Модули.

·         6.4. Възобновяване на наказателни дела;

·         6.6.  Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство;

·         6.13. Практически проблеми при обжалване на задържането по чл.72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл.64, ал.2 от НПК в светлината на Европийската конвенция за правата на човека  и основните свободи(ЕКПЧ).

Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“  и „домашен арест“ според практиката на Европейският съд по правата на човека;

·         6.11. Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК; -   27 октомври  2017г.

 

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят Запрянова докладва постъпили 10 /десет/ броя заявления, от 7 адвокати  и 3 младши адвокат, членове на Адвокатска колегия град Хасково, за вписване в Националния регистър за правна помощ. След станалите разисквания, САК взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №9

                1.На основание чл.33, ал.1 и ал.3 във вр. с чл. 34, ал.1  от ЗПП, дава становище към  НБПП да бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ 7  адвокати и 3 младши адвокат, членове на АК град Хасково. Всички са подали заявления - образец 1 на НБПП описани в списък, неразделна част от настоящият протокол.

Решението да се изпрати до НБПП.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точка тринадесета от дневния ред:Текущи

- Председателят адв. Запрянова запозна Съвета с писмо Вх. №41/24.02.2017г. – Бисофт ЕООД. Възложено бе на адв. Керанов - Зам. Председател на САК да изготви отговор на писмото, около който се обединиха всички присъстващи.

 

-Председателят адв. Запрянова представи на вниманието на САК Хасково Удостоверение за дарение, извършено от АК Хасково в полза на Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  

/адвокат:Веска Запрянова/                                                   

СЕКРЕТАР:

/адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com