Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №10 / 14.11.2017 г.

 

                На 14.11.2017. от 16:00 ч. се проведе редовно заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково. На заседанието присъстват адвокатите:

адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател

адвокат Кирил Христозов Керанов-Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева – Секретар

адвокат Маргарита Гинева Раева – Основен член

адвокат Добри Григоров Рангелов – Основен член

адвокат Милена Миткова Петкова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Венелин Карев Челебиев – Резервен член

адвокат Десислава Николаева Костова – Резервен член

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Председател на Контролния съвет

Отсъстваха по уважителни причини :

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Клетва на адвокат.

2.Клетва на адвокат.

3.Клетва на адвокат.

4.Заявление за вписване в регистъра на адвокатите към АК Хасково с Вх.№183/10.11.2017г.

докл. Секретаря  – адв.Зарчева

5.Заявление за вписване на временно преустановяване в  регистъра на адвокатите към АК Хасково с Вх.№172/06.10.2017г.

докл. Секретаря  – адв.Зарчева

6. Предложения относно Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

докл. Секретаря  – адв.Зарчева

7.Определяне на адвокат по исканe на ХОС с вх.№ 2760/08.11.2017 г. за особен представител по т.д.№  102/2017 г.

докл. Председателят  – адв. Веска Запрянова

8.Разглеждане ценова оферта от „Инокс Инженеринг“ ЕООД  относно направа навес на тераса.

докл. Председателят  – адв. Веска Запрянова

9.Определяне на дата за съвместно заседание на органите за определяне състава на избирателната комисия.

докл. Секретаря  – адв.Зарчева

10.Вписване на дисциплинарно наказание в досието на адвокат и в Електронния регистър на българската адвокатура.

докл. Председателят  – адв. Веска Запрянова

11. Решение по Доклад вх.№185/14.11.2017г.

докл.  адв. Милена Петкова

12.Текущи:

-          Разглеждане писмо Вх.№175/08.11.2017г. от Център за изследване на демокрацията.

-          Разглеждане писмо Вх.№9-Ж9/19.10.2017г. от ВАС.

-          Плакети за адвокати с 20 години адвокатски стаж.

-          Коледно парти за най-малките.

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Орхан Шабан Мюмюн с ЕГН **********, същият встъпи в длъжност адвокат, считано от 14.11.2017г.

По точка втора от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Розалин Петков Трендафилов с ЕГН **********, същият встъпи в длъжност адвокат, считано от 14.11.2017г.

По точка трета от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Георги Тодоров Марковс ЕГН **********, същият встъпи в длъжност адвокат, считано от 14.11.2017г.

По точка четвърта от дневния ред:

Постъпило е заявление от Доротея Тодорова Тенчева, ведно с изискуемите документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 183/10.11.2017г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Университет за Национално и Световно Стопанство, Юридически факултет, серия УНСС-2016, №036719;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №6/19.01.2017г;

-Копие на Удостоверение №139/06.06.2017г. за успешно издържан предвидения в чл.8 от Закона за адвокатурата изпит.

-Свидетелство за съдимост №8215/09.11.2017г.

-Медицинско удостоверение №4377 от 09.11.2017г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.               

След разглеждане на постъпилите документи , Съветът на адвокатската колегия взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т.4, и  т. 5 и при липсата на пречки по  чл.5, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младши адвокатите в Адвокатска колегия Хасково Доротея Тодорова Тенчева с ЕГН **********,с адрес на кантора град Хасково, ул.”Момчил Войвода”  №2.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото, подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК. В този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка пета от дневния ред:

Секретарят адв. Зарчева докладва заявление за вписване на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия от Диана Кънева Гърдева,  и приложено към него ТЕЛК решение.

След разглеждане на документите се установи, че са налице  условията на чл.23 Закона за адвокатурата за временно преустановяване поради болест, с оглед на което се гласува 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №2

ВПИСВА в единния регистър на Българската адвокатура  за адвокат  Диана Кънева Гърдева временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради  болест,  считано  от 01.07.2017г. 

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство. Решението да се съобщи писмено на Контролният съвет и ВАС София.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка шеста от дневния ред:

По точка 6 от дневния ред „Предложения  относно Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата“ докладва секретарят  адвокат  Зоя Зарчева. Подадено е писмено предложение от адв. Добромир Добчев. Направени бяха  устно в днешното заседание предложения от  председателя на КС адв. Татяна Пальова . 

      С оглед на изложеното бе взето следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

      Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково прави следните предложения по  Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата :

 

В чл.5, ал.2–приема се ВТОРИ ВАРИАНТ, като се добавя т.6 /нова/.Мотив: вариантът е по-целесъобразен.

 

В чл.5, ал.3–приема се ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен, в т.ч.и с оглед на досегашната добра практика.

 

Предложение на САК-Хасково/въз основа на предложение на адв.Добромир Добчев от ХАК/: В чл.31 – да се добави нова алинея 3, със следното съдържание: Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат право на незабавен свободен достъп (И/ИЛИ) могат да правят справки във всяко поделение на МВР в регистрите на Пътна полиция (КАТ) за собствеността на МПС-та и ремаркета на лица, като незабавно трябва да получат съдействие за данни относно: марка, модел, регистрационен номер (и всички необходими данни),само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта

Мотив:Предложението е във връзка с уредената в чл.390 от ГПК възможност за провеждане на производство за обезпечение на бъдещ иск. За да се проведе производството за налагане на запор на МПС-та (в т.ч.и ремаркета), ищецът трябва да разполага с данни за регистрационен номер, марка и т.н. идентифициращи данни, които да предостави в молбата си до съда. В много случаи, особено когато страните са от различни населени места, те не знаят другата страна с какво имущество разполага, а още повече с данни за рег.номер на МПС. Предложението е с оглед и на целта на това производство –бързина и изненада на длъжника.

 

В чл.83а, ал.4–приема се ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен.

 

Чл.87, ал.1да се запази с предложената редакция за ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен с оглед приемствеността при евентуално бъдещо заместване на титуляр.

 

В чл.99, ал. 1 – да отпадне изразът „с мнозинство повече от половината от гласувалите членове на адвокатската колегия” . Мотив: Противоречи на чл. 107, ал.1, в който е предвидено  „избрани са кандидатите , получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини”. Броят на гласувалите и броят на действителните бюлетини  често е различен .

 

В чл. 103 – да се добави нова алинея 4 , със следното съдържание : След влизане в сила на решението на Избирателната комисия , но не по-късно от  9 дни преди избора , кандидатите за органи и делегати попълват декларации ,  че са съгласни , съответно не са съгласни да бъдат избирани за органа , за който са  предложени и за делегати .

Мотив:  Този текст е взаимстван от чл.104 а /нов/ , предложение 1 . Изискването за прилагане на декларации към предложенията за кандидати за органи на колегията и делегати отнема време и може да демотивира адвокатите да правят такива . Този текст крие риск от  постигане на нежелан резултат – липса на подадени  в срок редовни предложения за кандидати . Освен това ,  обстоятелствата в предложения 2 и 3 могат и следва да се  проверяват служебно от  Избирателната комисия . Този текст е подходящ за избор на висшите органи на управление . Досегашната ал. 4 да стане ал. 5 .

 

В  чл.109, ал. 4 – след изразите „органи” , навсякъде  да се добави израза „ и делегати” . Мотив: Липсва правна уредба за участието на адвокатска колегия в общото събрание на адвокатите в страната при повдигане на спорове за редовността на избора на делегати .

 

Нов чл. 114 а  - да стане сегашният чл.104 а /нов/ . Мотивът е изложен по-горе , във връзка с чл. 103.

 

Чл.118 –приема се ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: Мотивът е изложен по-горе , във връзка с чл. 87, ал.1.

 

Чл.121, ал.1 –приема се ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен.

 

Чл.139, ал.6 –приема се ПЪРВИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен.

 

Чл.144, ал.3 –приема се ВТОРИ ВАРИАНТ. Мотив: вариантът е по-целесъобразен.

 

Всички останали предложения се приемат във вида, в който са направени в проектозакона.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

 Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка седма от дневния ред :

Председателят адв. Запрянова  запозна Съвета с искане с  № 2760/08.11.2017 г. по търговско дело постъпило от Окръжен съд Хасково за определяне на адвокат по търговско дело с определено адвокатско възнаграждение над 2000 лева. В изпълнение на взетото решение, Адвокатския съвет проведе жребий, като: на отделни листчета бяха написани номера от 1 до 201 вкл., отговарящи на броя на активните вписани адвокати по азбучен ред, в списъка за служебни защитници, след прегъване и разбъркване на листчетата, се пристъпи към теглене на жребий. Адв. Венелин Челебиев изтегли  листче с номер 135, под който е записано името на адв. Милен Тенев Тенев. Председателят проведе разговор с адвокат Тенев, който прие да поеме защитата по посоченото дело. Списъкът с имената на адвокатите под номера от 1 до 201 вкл. да се счита неразделна част от настоящото решение. Във връзка с проведения избор бе прието

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

Определя адвокат Милен Тенев Тенев за особен представител по т.д.№ 102/2017 г.по искане вх.№ 2760/08.11.2017 г.на Хасковски окръжен съд.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка осма от дневния ред :

Адвокат Запрянова представи на вниманието на присъстващите  окончателна оферта от „Инокс инженеринг“ ЕООД, относно „Изработка и монтаж на метален навес с поликарбонат на тераса“ към Регионален център за консултации към Адвокатска колегия Хасково, създаването на който бе взето с Решение №9 от Протокол №4/12.04.2017г.

Находящ се  на ет.5 в сградата на ул.“ Хан Кубрат“  №8, гр.Хасково.

Оферта е 13 560,00лв. с ДДС.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

                ОДОБРЯВАтака направената оферта - договор   за „Изработка и монтаж на метален навес с поликарбонат на тераса“.

                Разхода в размер на 13 560,00лв. да се отнесе  в новооткритото перо по изграждане на „Регионален център за консултации“ в бюджет  „Правна помощ“.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка девета от дневния ред :

Секретарят адвокат Зарчева уведоми присъстващите за необходимостта да се вземе решение за свикване на съвместно заседание на Съвета на адвокатската колегията, Контролния съвет и Дисциплинарния съд за  на Избирателна комисия за организиране и произвеждане на избори за делегати от адвокатската колегия за провеждане на Общо събрание на адвокатите в страната през 2018 год.      

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 6

         Съветът на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.101 ал.2 от Закона за адвокатурата свиква на 22.11.2017 год. от 16.00 ч. съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд за определяне състава на Избирателна комисия за организиране и произвеждане на избори за делегати от адвокатската колегия за провеждане на Общо събрание на адвокатите в страната през2018 год.      

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка десета от дневния ред:

Председателят Веска Запрянова докладва внесено от Председателя на Дисциплинарен съд при АК Хасково адв. Таня Ванкова, влязло в сила решение на Дисциплинарният  съд срещу адвокат Елена Костадинова Христова от ХАК за нарушение по чл.133, ал.2 ра от ЗА, във вр. с чл.133, ал.1,т.1 и чл.133, ал.1, т.2 от ЗА. САК взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

                На основание чл.144 ал.1 от Закона за адвокатурата, Адвокатският  съвет вписва в досието на адвокат  Елена Костадинова Христова, с личен номер 1700023363 чрез прилагане на копие от влязло в сила решение на Дисциплинарен съд на колегията от 03.04.2017г. по дисц. дело №5/2016год., наложеното  й дисциплинарно наказание  „ГЛОБА” в размер на четири минимални работни заплати – 1840,00лв.

              Настоящото решение да се сведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

Гласували „ЗА” със съвещателен глас присъстващите резервни  членове.

Гласувал „ЗА” със съвещателен глас – председателя на КС адв.Т.Пальова.

По точка единадесета от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точка дванадесета от дневния ред: Текущи

-          Разглеждане писмо Вх.№175/08.11.2017г. от Център за изследване на демокрацията относно национален обучителен семинар на тема „Мултидисциплинарно сътрудничество за ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора“

-          Разглеждане писмо Вх.№9-Ж9/19.10.2017г. от ВАС.

-          Обсъдено бе изработването и датата на връчване на Плакети за адвокати с 20 години адвокатски стаж.

-          Организационни въпроси за Коледно парти за най-малките.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  

/адвокат:Веска Запрянова/                                                   

СЕКРЕТАР:

/адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com