Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №3 / 15.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ

3

 

                               Днес, 15.03.2019г., от 14:00ч. се проведе заседание на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково. На заседанието присъстват: адвокат Меглена Хари Гунчева, избрана с решение от 28.01.2019г., влязло в сила на 11.03.2019г. на избирателнатакомисия, за председател на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Хасково. Окончателният състав, разписан в удостоверение на Избирателната комисия на АК Хасково с председател адвокат Димитър Кирилов Николов е неразделна част от настоящия протокол. Съставът на членовете е както следва:

адвокат Зоя Петрова Зарчева

адвокат Магдалена Павлова Колева

адвокат Татяна Стоянова Пальова - Господинова

адвокат Гергана Димова Георгиева

адвокат Михаил Атанасов Милчев

адвокат Димо Райнов Стоянов

и за резервни членове:

адвокат Смиляна Николова Нитова - Кръстева

адвокат Галина Димитрова Чингарова.

 

На заседанието присъстват:

адвокат Меглена Хари Гунчева

адвокат Зоя Петрова Зарчева

адвокат Магдалена Павлова Колева

адвокат Гергана Димова Георгиева

адвокат Михаил Атанасов Милчев

и резервни членове:

адвокат Смиляна Николова Нитова - Кръстева

адвокат Галина Димитрова Чингарова.

и адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател на Контролен съвет

 

Отсъстват по уважителни причини:

адвокат Татяна Стоянова Пальова - Господинова

адвокат Димо Райнов Стоянов

 

 

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения.  Заседанието започна с думите на:

Председателят  - адвокат Меглена Гунчева:„Откривам първото заседание на новоизбраният Адвокатски съвет при Адвокатска колегия град Хасково. Надявам се, че с общи усилия ще работим принципно, справедливо и прозрачно, както досегашния Адвокатски съвет, с нови идеи, които да реализираме.

Дневният ред на заседанието е както следва:

1.Конституиране на новоизбраният Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Хасково.

2.Вземане на решение за начина на определяне на адвокати за служебни защити по ЗПП и особени представители по ГПК.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

3.Заявление за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници към АК Хасковос Вх.№38/11.02.2019г. 

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

4.Заявление за вписване в регистъра на младши адвокатите към АК Хасковос Вх.№41/13.02.2019г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

5.Заявление за вписване в регистъра на адвокатите към АК Хасково с Вх.№50/27.02.2019г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

6.Разглеждане на Жалба  Вх. №2-Ж/05.03.2019г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

7.Разглеждане на Жалба  Вх. №3-Ж/14.03.2019г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

8.Определяне на адвокат по исканe на ХОС с вх.№ 466/25.02.2019 г. за особен представител по т.д.№  139/2018г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

9.Определяне размера на командировъчни за делегатите на ОС на адвокатите в страната.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

10. Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

11.Одобряване на списък с адвокати  за вписване в Националния регистър за  правна помощ.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

12. Текущи

-Писмо вх. №10-Ж8/29.01.2019г.  на ВАдС – Решение по Жалба №10-Ж/10.07.2018г.

-Писмо вх. №9-Ж34/01.02.2019г.  на ВАдС – Решение по Жалба №9-Ж/17.09.2016г.

-Писмо вх. №12-Ж9/01.02.2019г.  на ВАдС – Решение по Жалба №12-Ж/27.07.2018г.

-Писмо вх. №12-Ж10/22.02.2019г. на ВАдС – Решение по Жалба №12-Ж/27.07.2018г.

-Писмо вх. №1-Ж2/22.02.2019г. на ВАдС – Решение по Жалба №1-Ж/16.01.2019г.

 

 

По точка първа от дневния ред:

Председателят Гунчева: Колеги, разполагаме с удостоверения от Избирателната комисия, в които е посочен състава на Адвокатския съвет, избран от Общото събрание на Адвокатска колегия, както и избирането ми за Председател на  Адвокатския съвет. Трябва да изберем Заместник председател и Секретар на съвета на колегията. Изхождайки от изборните резултати, предлагам адвокат Зоя Петрова Зарчева  за Секретар и адвокат Магдалена Павлова Колева за Зам. Председател.

САК гласува единодушно

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

Избира за Секретар на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Хасково адвокат Зоя Петрова Зарчева с ЕГН **********.

Избира за Заместник председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Хасково адвокат Магдалена Павлова Колева  с ЕГН **********.

Със средствата на Адвокатската колегия ще се разпореждат Председателя и Секретаря на АК Хасково, като подписват заедно всички платежни документи.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева предложи на присъстващите, през мандата на този Адвокатски съвет определянето на адвокати за служебни защити да се извършва от Председателя и Заместник председателя, а определянето на дежурните адвокати по ЗПП – от Зам.Председателя. Други предложения не бяха направени и САК единодушно гласува

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

Адвокати за служебни защитници и особени представители по дела с определено адвокатско възнаграждение до 2000лв., ще се определят от Председателя и при негово отсъствие от Заместник председателя на Адвокатска колегия Хасково.

Определянето на особени представители по дела с определено адвокатско възнаграждение над 2000лв. ще се извършва съгласно Решение №14 от Протокол №8 от 02.07.2015г., а именноОсобените представители в производства по реда на ГПК , по  които определените възнаграждения са с размер над 2000 лв. /две хиляди лева/ да се  определят чрез жребий , провеждан от Адвокатския съветмежду всички адвокати вписани в списъка за служебни защитници, които се явяват по този вид дела.

Дежурни адвокати по ЗПП ще се определят от Заместник  председателя на АК Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Председателят адв.Гунчевадокладва постъпило заявление по образец за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници  в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Антон Александров Попов – адвокат към АК Хасково на адвокатски сътрудник Димитринка Митева Петрова с ЕГН **********, ведно с приложени към него квитанция за внесена такса, трудов договор и уведомление за регистрация на същия в ТД на НАП. Адвокатския съвет счита, че са налице изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3

ВПИСВА Димитринка Митева Петрова с ЕГН**********като  адвокатски сътрудник към  адвокат Антон Александров Попов в електронния регистър на адвокатските сътрудници при Адвокатска колегия Хасково.

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвъртаот дневния ред:

Постъпило е заявление от Зорница Тодорова Чакърова, ведно с изискуемите документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 41/13.02.2019г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, Правно-историческифакултет, серия ЮЗУ-2014, №040622;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №927/16.09.2015г;

-Копие на Удостоверение №176/07.06.2016г. за успешно издържан предвидения в чл.8 от Закона за адвокатурата изпит.

-Свидетелство за съдимост №284/12.02.2019г.

-Медицинско удостоверение №907от 12.02.2019г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

След разглеждане на постъпилите документи , Съветът на адвокатската колегия взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 4

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т.4, и  т. 5 и при липсата на пречки по  чл.5, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младши адвокатите в Адвокатска колегия Хасково Зорница Тодорова Чакъровас ЕГН **********,и адрес на кантора град Свиленград, ул.”Александър Стамболийски”  №22.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК. В този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

Постъпило е заявление от Господинка Жекова Пейчева, за вписване като адвокат в Адвокатска колегия Хасково, ведно с изискуемите документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 50/27.02.2019г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Софийски  университет „Климент Охридски“, Юридически факултет,  №081805;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №267/20.12.1978г;

-Свидетелство за съдимост №917/14.02.2019г.

-Медицинско удостоверение №575 от 15.02.2019г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

-Удостоверение Обр. УП – 3 от Окръжен съд Хасково;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.               

След разглеждане на постъпилите документи и направените разисквания , Съветът на адвокатската колегия взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 5

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2ит. 5, вр. чл.6, ал.3 и  при липсата на пречки почл.5, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокати в Адвокатска колегия Хасково Господинка Жекова Пейчева с ЕГН **********,с адрес на кантора град Хасково, ул.”Враня”, №2.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, Същото подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК. В този срок следва да бъдат внесени и таксите за АК Хасково и ВАС.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

По точка седма от дневния ред:

…………………………………

…………………………………

 

По точка осма от дневния ред :

Председателят адв. Гунчева  запозна Съвета с искане с  Вх.№ 466/25.02.2019по търговско дело,постъпило от Окръжен съд Хасково за определяне на адвокат по търговско дело с адвокатско възнаграждение над 2000 лева. В изпълнение на взетото решение, Адвокатскиятсъвет проведе жребий, като: на отделни листчета бяха написани номера от 1 до 208вкл., отговарящи на броя на активните вписани адвокати по азбучен ред в списъка за служебни защитници, след прегъване и разбъркване на листчетата, се пристъпи към теглене на жребий. Адв. Милчевизтегли  листче с номер 102, под който е записано името на адв. Йордан Людмилов Нанчев. Председателят проведе разговор с адвокат Нанчев, който прие да поеме защитата по посоченото дело. Списъкът с имената на адвокатите под номера от 1 до 208вкл. да се счита неразделна част от настоящото решение. Във връзка с проведения избор бе прието

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

Определя адвокат Йордан Людмилов Нанчевза особен представител по т.д.№ 139/2018г.по искане вх.466/25.02.2019г.на Хасковски окръжен съд.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точкадевета от дневния ред:

Председателят: Колеги, необходимо е да вземем решение за размера на командировъчните, които следва да се заплатят на делегатите, взели  участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 23.02.2019г. и 24.02.2019г. в София. Законовият диапазонза дневниразходи, предвиден в Наредбата за командировките в страната, е от 20 лева до 40 лева.

След станалите разисквания САК единодушно гласува

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №9

На делегатите на Общото събрание на адвокатите в страната, да бъдат изплатени по 40 лева командировъчни за дневни разходи, както и  пътни разходи, в зависимост от начина на пътуване – с личен автомобил или автобус, като стойността на разходите да бъде изчислена по Нормите за разход на гориво на МПС или по представени билети за автобус. Нощувка да  се заплати срещу представена фактура.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка десета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева докладва необходимостта да се вземе решение за унищожаване на бюлетините и пълномощните от проведените избори за  органи на Адвокатска колегия Хасково и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2019г. След станалите разисквания Съвета на адвокатската колегия на осн.  чл. 106 ал. 5 от Закона за адвокатурата гласува единодушно:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №10

                Определя комисия в състав: Председател - адв. Магдалена Павлова Колева, и членове -  адв. Гергана Димова Георгиева и адв. Михаил Атанасов Милчев, която да унищожи, чрез изгаряне, бюлетините и пълномощните от проведените избори за органи на Адвокатска колегия Хасково и делегати  през 2019 година, които са останали на съхранение в архива на колегията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева докладва постъпили 6/шест/ броя заявления, от  адвокати, членове на Адвокатска колегия град Хасково, за вписване в Националния регистър за правна помощ. Всички са подали заявления - образец 1 на НБПП описани в списък, неразделна част от настоящият протокол.След станалите разисквания, САК взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №11

                1.На основание чл.33, ал.1 и ал.3 във вр. с чл. 34, ал.1  от ЗПП, дава становище към  НБПП да бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ 6  адвокати, членове на АК град Хасково,именно:

Биляна Иванова Димитрова

Илиян Иванов Костовски

Ирина Иванова Аргирова - Митева

Кирил Красимиров Генев

Красимир Петров Саров

Лейла Айнур Елмаз

Решението да се изпрати до НБПП.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка дванадесет от дневния редТекущи

Адвокат Гунчева запозна присъстващите с писма,.:

вх. №10-Ж8/29.01.2019г.  на ВАдС – София.

вх. №12-Ж9/01.02.2019г.  на ВАдС – София.

вх. №12-Ж10/22.02.2019г. на ВАдС – София.

вх. №1-Ж2/22.02.2019г. на ВАдС – София,

към които са приложени решения на ВАдС по жалби против решения на САК Хасково по дисциплинарни преписки.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com