МЕНЮ

История

Обхват

на Адвокатска колегия Хасково

За колегията

Адвокатска колегия Хасково
Адвокатска колегия - Хасково е създадена с решение на Висшия адвокатски съвет и обхваща съдебния район на Окръжен съд - Хасково. Тя е юридическо лице и се състои от вписаните в регистрите й адвокати.
Първите адвокати от региона са вписани в края на 1879 г., в списък на поверениците, към Хасковския департаментален (окръжен) съд в Източна Румелия, обхващащ района на четири околии:
Хасковска, Харманлийска, Хаджиелеска (Първомайска) и Кърджалийска, за което им се издава нарочно свидетелство. Назначените към този момент съдии и вписаните, като повереници, адвокати и просбописци са със завършено първоначално или по-горно образование, т.е. това са все прависти - практици. Помежду им след години започва да се откроява името на Димитър Мишков, който е и първият хасковски адвокат със завършено специално (висше) юридическо образование в Женева (Швейцария).

Историческото развитие на Хасковската адвокатура преминава през няколко периода:

Адвокатска колегия Хасково
I
Период (1879 – 1944)

ХАСКОВСКАТА АДВОКАТУРА В УСЛОВИЯТА НА БУРЖОАЗНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

II
Период (1944 – 1989)

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО В ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА

III
Период (1989 – 2024)

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО КАТО СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ

През годините

на Адвокатска колегия Хасково
1878 г. – 1888 г. Основополагащ
Трудно начало в краткото време между Освобождението и първите години след Съединението (1885); време когато се заражда Хасковската адвокатура и прави първите си импровизирани стъпки; време на постепенно съзряване в условията на конкурентна борба между адвокатите-практици (без висше юридическо образование), които са мнозинство и адвокатите-юристи. Ветераните на адвокатското поприще се броят на пръсти. Максимален брой адвокати в региона – от 8 до 18.
1888 г. – 1925 г. Нормативно-организационен
Осъществява се преминаване към нова нормативна уредба. Характеризира се с динамика в развитието на адвокатското съсловие между приетия през 1888 г. Закон за адвокатите и новия Закон за адвокатите от 1925 г. Поява на първите Адвокатски колегии в страната (единични случаи). Изключва се държавната намеса и ръководство над адвокатурата. Максимален брой адвокати в Хасковската гилдия – от 18 до 66.
1925 г. – 1944 г. Еволюционен
Етап на организационно-структурно израстване, самоуправление и самоконтрол. Структуриране на всички Адвокатски колегии в страната, в т. ч. и Хасковската (1925). Съставен е първият Съвет на ХАК. АК – Хасково обхваща районите на градовете Хасково, Харманли, Борисовград (дн. Първомай), Търново-Сеймен (дн. Симеоновград), Свиленград и селата Княз-Борисово (дн. Славяново) и Любимец. Максимален брой адвокати в Колегията – от 66 до 80.
1944 г. – 1952 г. Преломен
Прави се драстичен преход от буржоазна към социалистическа адвокатура. Извършват се сериозни политически чистки. Със Закона за адвокатите (1947) се променят досегашните устои на Адвокатурата. Ограничават се правомощията на Адвокатските колегии (26 на брой в страната) и на Адвокатските съвети. Към Хасковския адвокатски съвет са образувани 7 адвокатски колектива – 3 в Хасково, 2 в Първомай и 2 в Свиленград. Впоследствие те са трансформирани в 6 – 4 в Хасково и 2 в Свиленград. Максимален брой адвокати в Колегията – от 80 до 55.
1952 г. – 1976 г. Експериментален
Продължава се процесът на колективизация, но по отношение на социалистическото преструктуриране вече вместо адвокатски колективи се въвеждат с Указа за Адвокатурата (1952) юридически консултации. В района на ХАК те първоначално са 2 – по една в Хасково и Свиленград. По-късно се увеличават с още 2 – съответно в Димитровград и Харманли. Максимален брой адвокати в Колегията – от 55 до 23.
1976 г. – 1989 г. Властнически
3. под контрола на партията-държава се налагат поредни нови модели. С Указ № 1842 / 1976 г. се възстановяват адвокатските колективи като основна организационна единица, която се ръководи и представлява от секретар. На територията на ХАК те са 4 – по една в Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград. Максимален брой адвокати в Колегията – от 23 до 42.
1989 г. – 2004 г. Консолидационен
Осъществява се поскомунистически преход. Адвокатурата се реформира с демократичен подход. Новият Закон за адвокатурата от 1991 г. утвърждава свободата и независимостта на институцията и подробно урежда самоуправлението и самоконтрола на адвокатската професия. Ликвидират се заварените адвокатски колективи, като техните пасиви и активи преминават към Адвокатските колегии (27 на брой в страната). Максимален брой адвокати в ХАК – от 42 до 343.
2004 г. – 2024 г. Просперитетен
Законът за адвокатурата от 1991 г. е отменен с нов, действащ и досега, Закон за адвокатурата (2004). Институцията постепенно се подмладява и феминизира. Дава се възможност за сдружаване или екипна работа на адвокатите в адвокатски дружества и съдружия. Отварят се нови хоризонти. Адвокатска колегия – Хасково обхваща районите на градовете Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли, Ивайловград, Симеоновград, Минерални бани, Маджарово, Любимец и Стамболово. Максимален брой адвокати в ХАК – от 343 до 355.
Адвокатската клетва според чл. 6 на Закона за адвокатите от 1925 г. Обещавам и се кълна в името на Всемогъщия и Всезнаещия Бог да изпълнявам съвестно длъжностите си като адвокат, да се показвам достоен за необходимите за професията доверие и уважение, чрез моето поведение при нейното упражнение и извън него и да не нарушавам уважението към съдилищата и властите, като помня, че за всичко това ще бъда длъжен да дaвам ответ пред закона и пред Бога и страшния негов съд.
Заклех се.

Председатели през годините

Адвокатска колегия Хасково
Стефан Жеков Шиваров
Мандати
 • 1925 – 1926
Георги Димитров Генков
Мандати
 • 1926 – 1927
Кръстю Янев Сивриев
Мандати
 • 1933 – 1934
Христо Михайлов Иванов
Мандати
 • 1934 – 1935
Петър Стоянов Манафчиев
Мандати
 • 1935 – 1937
Динко Маринов Христев
Мандати
 • 1937 – 1939
 • 1942 – 1944
Георги Иванов Михайлов
Мандати
 • 1939 – 1942
Тодор Киряков Иванов
Мандати
 • 1944 – 1946
Трендафил Ст. Трендафилов
Мандати
 • 1946 – 1948
Георги Иванов Тодоров
Мандати
 • 1948 – 1950
 • 1950 – 1952
Коста Христов Гърдев
Мандати
 • 1952 – 1954
 • 1954 – 1956
Георги Димитров Попов
Мандати
 • 1956 – 1958
 • 1958 – 1960
Димитър Бойдев Петков
Мандати
 • 1960 – 1961 – 1963
Видю Димитров Трендафилов
Мандати
 • 1963 – 1977
Манол Тодоров Манолов
Мандати
 • 1977 – 1980
Гого Грозев Саракостов
Мандати
 • 1980 – 1982
Тодор Георгиев Андреев
Мандати
 • 1982 – 1990
Господин Русев Братанов
Мандати
 • 1990 – 1992
 • 1992 – 1994
Владимир Димитров Дамянов
Мандати
 • 1994 – 1996
 • 1996 – 1998
 • 2002 – 2004
Димо Райнов Стоянов
Мандати
 • 1998 – 2000
 • 2000 – 2002
 • 2004 – 2007
 • 2007 – 2010
Добри Григоров Рангелов
Мандати
 • 2010 – 2013
Меглена Хари Гунчева
Мандати
 • 2013 – 2016
 • 2019 – 2022
 • 2022 – 2025
Веска Георгиева Запрянова
Мандати
 • 2016 – 2019

Председатели

на Адвокатска колегия Хасково
Меглена Хари Гунчева
Председател на
Адвокатски съвет
адв. Меглена Гунчева бул. България 142, вх. А, ет. 1
Не е налична снимка
Председател на
Контролен съвет
адв. Магдалена Колева ул. Клокотница 10
Маргарита Гинева Раева
Председател
Дисциплинарен съд
адв. Маргарита Раева ул. Враня 2, ет. 2

Адвокати

В Адвокатска колегия Хасково

Събития

В Адвокатска колегия Хасково
146+ Години опит
511k+ Разрешени дела
360+ Компетентни адвокати
15+ Области
240+ Населени места