Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №1 / 17.01.2022 г.

 

               ПРОТОКОЛ№1

               На 17.01.2022г. от 16,30 часа се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Веска Георгиева Запрянова – Председател на Контролен съвет

адвокат Смиляна Николова Нитова - Кръстева  - Резервен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

 

по уважителни причини отсъстваха:

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основенчлен

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

 

               На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието има необходимият кворум за вземане на решения.  Същото премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества  към АК Хасково на еднолично адвокатско дружество с вх.№1/13.01.2022г.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

2.Заявление за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници към АК Хасково с вх.№2/14.01.2022г.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

3.Разпореждане за отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасково.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

4.Разпореждане за отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасково.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

5.Заявление на промяна на вписани обстоятелства.

докл. Секретаря  – адв. Зоя Зарчева

6.Приемане на отчетен доклад за работата на АС Хасково през 2021г. и одобрение изпълнението на бюджета за 2021 година,приложени като неразделна част от настоящия протокол – Приложение 1  и  Приложение 2 .

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

7.Одобрение на проект за бюджет 2022 година, приложен като неразделна част от настоящия протокол - Приложение 3.

 докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

8.Избор на състав на избирателно бюро.

докл.  Секретарят  – адв. Зарчева

9.Определяне на адвокат по исканe на Окръжен съд Хасково с Вх. №9/07.01.2022г.за особен представител по търговско дело № 85/2021г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

10.Разглеждане на Жалба Вх.№ №17-Ж/20.12.2021г. и 17-Ж1/17.01.2022г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

11.Решение по Жалба вх.№ 14-Ж/08.11.2021г. и 14-Ж1/17.11.2021г.

докл. адв. Татяна Пальова

12.Решение по Жалба вх.№ 16-Ж/30.11.2021г.

докл. адв. Татяна Пальова

13.Решение по писмо вх.№ 1/20.12.2021г. от ВАдвС – София по д.д. 1/2021г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

14.Решение по писмо Вх.№15/14.01.2022г. от ВАдвС – София.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

15.Решение по писмо вх.№8/11.01.2022г. от РС-Свиленград.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

16.Разни

- Протокол от Председателя на ДС Хасково Маргарита Раева по д.д. 2/2021г.

 

По точка първа от дневния ред:

Постъпило е заявление за вписване на еднолично адвокатско дружество в Регистъра на Адвокатските дружества от адвокат Петя Григорова Малинова член на Адвокатска колегия Хасково, ведно с изискуемите документи съгласно чл.61, ал.1 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на Адвокатските дружества при Адвокатска колегия  Хасково:

- Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества с вх. 1/13.01.2022г. от адвокат Петя Григорова Малинова;

- Учредителен акт на Адвокатско дружество „Еднолично адвокатско дружество Петя Малинова” от 13.01.2022г.;

-Учредителен протокол на Адвокатско дружество „Еднолично адвокатско дружество Петя Малинова” от 13.01.2022г.;

- Платежно нареждане за внесена такса за ХАК;

Докладчикът по преписката – адв. Зоя Зарчева е дала становище, че са налице всички обстоятелства за вписване на едноличнота адвокатско дружество в регистъра на адвокатските дружества, поради което Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

                ВПИСВА на основание чл.61, ал.1 от Закона за адвокатурата в Регистъра на адвокатските дружества при Адвокатска колегия Хасково Адвокатско дружество с наименованиеЕднолично адвокатско дружество Петя Малинова“  с адрес на управление: Република България, област Хасково, община Минерални бани, с.Минерални бани, 6343,  ул.”Станил Филев” №2, дружеството се управлява и представлява от Петя Григорова Малинова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията да впише горепосоченото еднолично дружество в Регистъра на адвокатските дружества при АК Хасково. Да съобщи писмено решението на заявителя и Контролният съвет.

 Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Секретарят Зоя Зарчева докладва на присъстващите подадено заявление вх.№29/17.12.2021г. от Любомир Гочев Лозков за отписване на адвокатския му сътрудник – Румяна Стоянова Петрова. Заявлението е придружено от удостоверение за актуално състояние на действащи трудови договри, от което е видно прекратяване на трудово правоотношение. 

Докладчикът по преписката – адв. Зоя Зарчева е дала становище, че са налице всички обстоятелства за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници, поради което Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

ОТПИСВА от Регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокатски сътрудник Румяна Стоянова Петрова, считано от 17.01.2022г.

САК задължава длъжностното лице по вписванията в Електронния регистър на адвокатурата да впише отписването. Решението да се съобщи на Контролният съвет.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва, че на 26.12.2021г. е починал  адвокат Иван Сребрев Иванов. Наследниците са представили препис-извлечение от смъртенияакти следва да бъде взето решение за отписване на адвоката от Единния адвокатски регистър. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.5от ЗА, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Иван Сребрев Иванов, считано от 26.12.2021г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Секретарят адв.Зарчева докладва, че на 01.09.2020г. е починал  адвокат Мария Николаева Басменкова. Наследниците са представили препис-извлечение от смъртенияакти следва да бъде взето решение за отписване на адвоката от Единния адвокатски регистър. Адвокатският съвет счита, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.5от ЗА, поради което единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Мария Николаева Басменкова, считано от 01.09.2020г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№2/14.01.2022г. от адв. Зоя Зарчеваза промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че са налице всички обстоятелства за вписване допълнителна информация, поради което Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

ВПИСВА промяна заличаване на несъществуващ стационарен телефон.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

 Председателят  адв.Гунчева представи Отчет за дейността на АС Хасково за 2021г.Секретарят адв. Зарчева представи на вниманието на присъстващите Отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.

След като се запозна с представените отчети,  АС единодушно взе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

ПРИЕМА отчета за дейността на АС Хасково през 2021г.

ОДОБРЯВА  изпълнението на бюджета за 2021г.

Същите са посочени като Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от този протокол и се  предлагат за гласуване от Общото събрание.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят предложи на обсъждане проекто -  бюджета за 2022г., разгледан като Бюджет -  „Адвокатска колегия“ и Бюджет -  „Правна помощ“.

След подробно обсъждане перо по перо, Адвокатският съвет гласува единодушно:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

ОДОБРЯВА проект за бюджет за 2022г.,

посочен като Приложение 3, неразделна част от настоящия протокол. Същият се предлага за гласуване на Общото събрание.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По осма от дневния ред:

Секретарят  адв. Зарчева докладва, че тази година за провеждане на Редовното Общо отчетно–изборно събрание и избора на органи на АК Хасково и делегати  за Общото събрание на адвокатите в страната, е необходимо да се избере едно изборното бюро, което подпомага работата на Избирателната комисия, в състав от 3  основни членове и двама резервни. Предлага да бъдат включени адвокатите: Силвия Алдинова Манджукова, Ани Младенова Хаджиева, Петя Данчева Бонева, Кирил Красимиров Генев, Александра Миткова Тоскова.

След като изслуша предложението, АС Хасково единодушно взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е   № 8

На основани чл.101, ал.2 от ЗА, избира избирателно бюро и определя в състава му 3 асновни членове и един резерве, както следва:

1.Силвия Алдинова Манджукова – основен член;

2.Ани Младенова Хаджиева – основен член;

3.Петя Данчева Бонева – основен член;

4.Кирил Красимиров Генев – резервен член;

5.Александра Миткова Тоскова – резервен член.

Адвокатите, посочени в състава на избирателното бюро да се уведомят, че на 29.01.2022г. в 09.00 часа трябва да са в ресторант „Фантазия“ – гр.Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка девета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева  запозна Съвета с искане с  Вх.№ 9/07.01.2022,постъпило от Окръженсъд Хасково за определяне на адвокат по търговскодело с адвокатско възнаграждение над 2000 лева. В изпълнение на взетото решение, Адвокатскиятсъвет проведе жребий, като: на отделни листчета бяха написани номера от 1 до 206вкл., отговарящи на броя на активните вписани адвокати по азбучен ред в списъка за служебни защитници, след прегъване и разбъркване на листчетата, се пристъпи към теглене на жребий. Адв. Милчевизтегли  листче с номер 36, срещукойто е записано името на адв. Велин Янчев Христов. Председателят проведе разговор с адвокат Христов, койтоприе да поеме защитата по посоченото дело. Списъкът с имената на адвокатите под номера от 1 до 206вкл. да се счита неразделна част от настоящото решение. Във връзка с проведения избор единодушно бе прието

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №9

Определя адвокат Велин Янчев Христовза особен представител потърговско дело 20215600900085//2021г.по искане вх.9/09.02.2021г.на ОкръженсъдХасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка десета от дневния ред:

………………………….

………………………….

По точка единадесета от дневния ред:

 …………………………

………………………….

По точка дванадесета от дневния ред:

 …………………………

………………………….

 

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят Меглена Гунчева докладва Решение на Висш дисциплинарен съд, с което потвърждава решение от 15.09.2021г., постановено по д.д №1/2021г. по описа на ДС – Хасково, с което адвокат Недялка Генчева Маркова е призната за виновна за извършени дисциплинарни нарушения по чл.132, т.10 от ЗАдв. във вр. с чл.40, ал.1-5, вр. с чл.2, ал.2 от ЗАдв. и й е наложено наказание „глоба“ в размер на три минимални работни заплати на основание чл.133, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата.

Оправдава адвокат Недялка Генчева Маркова по обвинението, че същата е извършила нарушение на чл.21 от Етичния кодекс.

  След станалите разисквания  САК единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №13

На основание чл.144 ал.1 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет вписва в досието на адвокат Недялка Генчева Маркова, с личен номер 1800014863чрез прилагане на копие от влязло в сила решение на Висш Дисциплинарен съд Софияот 10.12.2021г. по дисц. дело №1/2021год.на ДС Хасковоналожено дисциплинарно наказание „ГЛОБА" в размер на триминималнизаплати.

Настоящото решение да се сведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четиринадесета от дневния ред:

Председателят адв.Гунчева запозна  присъстващите с писмо вх.№15/14.01.2022г. относно взето Решение от ВАдвС – София да сключи за своя сметка договор за застраховка по риска „Професионална отговрност“ за всички адвокати в страната. Към писмото е приложено заявление по образец, което всеки адвокат, който желае да  се застрахова трябва да попълни и изпрати в съответната адвокатска колегия.

След станалите разисквания САК единодушно взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №14

               Да се изпратят писма на електронните пощи на всички адвокати от АК – Хасково, с указан срок за подаване на заявление за включване към групова застраховка “Професионална отговорност на адвоката“.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По петнадесета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с писмо вх. № 8/11.01.2022 г. (изх. № 92/06.11.2022 г. на РС Свиленград), с което съдия Хаджикирева предоставя тридневен срок от получаване на настоящото писмо за определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен представител  по гр.д. № 489/2021 г. на РС Свиленград или за постановяване на отказ по направеното искане.

На свое заседание проведено на 16.12.2021 г., Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе решение да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20215620100489по описа на РС Свиленград да увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 550 лева – на 702 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20215620100489на РС Свиленград и издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението е съобщено на съдия Хаджикирева.

От съдържанието на писмо  вх. № 8/11.01.2022 г. (изх. № 92/06.11.2022 г. на РС Свиленград) не се установява съдът да е увеличил възнаграждението определено за особен предсатвител по гр.д. № 489/2021 г., поради което Адвокатският съвет няма основание да определи адвокат за осъществяване на защитата на ответника по делото.

По отношение на напомнянето на съдията, че поради неопределянето на особен предсатвител в разумен срок се нарушават правата на ищеца и на ответника, Адвокатският съвет счита, че определянето от съда на занижено адвокатско възнаграждение за особен представител е единствената причина за отказа за определяне на адвокат.

В разпореждане № 649/27.09.2021 г., с което съдът определя възнаграждението за особен представител, не е обоснован размера на адвокатското възнаграждение – 550 лв., което както бе посочено е под минималния такъв. Обосновка на размера няма и в следващото разпореждане № 901/25.11.2021 г., с което на АС е разпоредено да определи адвокат (в диспозитива на решението, дори липсва възнаграждението, при което ще работи адвоката), поради което съдът в  нарушение на принципа на чл. 47, ал. 6 от ГПК е приел, че възнаграждението на адвоката следва да бъде между минималния размер и ½ от него.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №15

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението за особен представител по гр.д. № 20215620100489по описа на РС Свиленград, съгласно решение № 11, по т. 11 от протокол № 12/16.12.2021 г. АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител и издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Решението да се изпрати на РС Свиленград по гр.д. № 20215620100489.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 

По точка шестнадесета от дневния ред:Текущи

- Разгледа се Протокол от Председателя на ДС - Хасково Маргарита Раева по д.д. 2/2021г.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com