Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №4 / 28.03.2022 г.

ПРОТОКОЛ №4

               Днес, 28.03.2022г.,от 16:30ч. се проведе извънредно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член              

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член                                             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член              

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член

 

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е извънредно  чрез конферентна връзка през вайбър и има необходимия кворум за вземане на решения. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Разглежданена писмо вх. 65/18.03.2022 г. подадено от ВАдС за становище по предложените текстове на чл. 41 и чл. 42 от ЗАвъв връзка с процедура за нарушение № 2020/4006 на Европейската комисия срещу България.

докл.  адв.Таня Стойнова

 

По точка първа от дневния ред:

               Адвокат Таня Стойнова, запозна членовете на съвета с изготвеното становище по писмо вх. 65/18.03.2022 г. подадено от ВАдС относнопредложените текстове на чл. 41 и 42 от Закона за адвокатурата във връзка с процедура за нарушение № 2020/4006 на Европейската комисия срещу България:

 

„УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаването ни с изпратените от Вас материали във връзка с процедура за нарушение № 2020/4006 на Европейската комисия срещу България, в т.ч. и предложението за изменение и допълнение на чл. чл. 41, 42 и 132, т. 4 от Закона за адвокатурата (ЗА), становището на Съвета на Адвокатска колегия – Хасково по предлаганите изменения е както следва:

Предлагаме чл.чл. 41 и 42 и 132, т. 4 от ЗА да бъдат отменени. Вместо това уредбата на рекламата да бъде изцяло уредена в Етичния кодекс на адвоката.

Съображенията ни за това са следните:

Съгласно чл. 134, ал. 1, изр. 1-во от Конституцията: Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се.

Съгласно ал. 2 на същия член: „Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.“

Чл. 121 от този закон (ЗА) предвижда, че: „Висшият адвокатски съвет издава наредбите, предвидени в закона, и приема Етичния кодекс на адвоката.“

Съвета на АК– Хасково е на мнение, че разпоредбите, касаещи правилата за реклама на адвокатската дейност, както и за възможността за привличане на клиенти чрез използване на посредници съставляват деонтологични правила и като такива следва да бъдат уредени в акта, приет от върховния орган на адвоктурата, уреждащ тези деонтологични, съответно етични правила, който акт съгласно чл. 121 от ЗА е Етичния кодекс на адвоката (ЕКА).

Доколкото тези правила ще намерят своята уредба в ЕКА, се обезмисля и съществуването на чл. 132, т. 4 от ЗА, тъй като в чл. 132 от ЗА е изрично посочено, че дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания...“

Аргумент за това наше становище е и обстоятелството, че в почти всички страни от Европейския съюз уредбата на правилата за реклама и посредничество на адвокатите намира е намерила място в сътветните деонтологични, съответно етични кодекси, а не в самите закони, уреждащи професията – израз на свободата и самоуправлението на професията. Подобни правила се съдържат и в Деонтологичния  кодекс на адвокатите от Европейския съюз, приет от CCBE в Страсбург през1998 г. 

Във връзка с направеното от нас предложение, се ангажираме в предоставения от Вас срок – до 04.04.2022 г. да предложим и конкретни текстове на ЕКА, уреждащи рекламата на адвоката и използването на посредници за привличане на клиенти.

 

След станалите разисквания,  АС Хасково единодушно взе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

ПРИЕМА становището изготвено от адв. Таня Стойнова  по писмо вх. 65/18.03.2022 г. подадено от ВАдС относнопредложените текстове на чл. 41 и 42 от Закона за адвокатурата във връзка с процедура за нарушение № 2020/4006 на Европейската комисия срещу България.

Възлага на председателя на АК Хасково да изпрати становището до ВАдС.

Гласували “ЗА основните членове чрез конферентна връзка през вайбър.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Веска Запрянова/


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com