Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №6 / 29.04.2022 г.

ПРОТОКОЛ№6

 

               Днес, 29.04.2022г.,чрез конферентна връзка през вайбър се проведе извънредно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева–Председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член              

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член                                             

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член

 

по уважителни причини отсъства:

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

 

за разглеждане на писмо от Председателя на ВАдС до адвокатските колегии  по повод постъпила покана за свикване на извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет за освобождаване от длъжност на Главния секретар на ВАдвС и избор на нов Главен секретар, както и промяна в структурата и членовете на комисиите към ВАдвС.  В тази връзка Председателя на ВАдС, е поставил въпрос  „Има ли основание предложението за смяна на главния секретар на Висшия адвокатски съвет?“, като посочва, че отчета и дейността на настоящия главен секретар са приети от най-висшия орган на адвокатурата - Общото събрание на адвокатите в страната, проведено на 26-27.02.2022 г. почти единодушно, със 140 гласа „за“, 2 гласа „въздържали се“ и нито един „против“.

 

След станалите разисквания и на основание чл.88, ал.4 от ЗА, АС - Хасково единодушно взе следното неприсъствено решение:

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

 

По повод свиканото извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет за „Освобождаване от длъжност на главния секретар на ВАдвС и избор на нов главен секретар“, АК- Хасково изразява следното становище:

„С писмо, получено по електронните ни пощи бяхме уведомени с направеното искане за извънредно заседание на ВАдС за 19.04.2022 година с дневен ред - освобождаване от длъжност на Главния секретар на ВАдвС и избор на нов Главен секретар, както и промяна в структурата и членовете на комисиите към ВАдвС, а в последствие и с покана за свикване на извънредно заседание на ВАдвС на 09.05.2022 година с идентичен на посочения дневен ред. И към двете писма липсват каквито и да е приложени материали по точките от дневния ред за извънредното заседание. От контекста на искането разбрахме, че въпросите вече са били поставени за гласуване в точка „разни“ от проведеното заседание на 14.04.2022 година, отново без материали, обосноваващи искането и проекто-решение в поставения за гласуване смисъл. За съжаление до настоящия момент все още не е налице протокол от проведеното заседание на 14.04.2022 година, за да се запознаем в конкретика с проведените разисквания и може би с мотивите, станали причина за подобно предложение.

С оглед на отправения ни въпрос за становище дали има основание предложението за смяна на главния секретар на Висшия адвокатски съвет, както и изразяване на мнение за цялостната дейност на настоящия главен секретар адв.Ели Христова, заявяваме следната позиция:

Както изборът, така и смяната на Главния секретар на ВАдвС не е единствено и само въпрос, касаещ функционирането на ВАдвС. Формалните правомощия на Главния секретар, разписани в разпоредбата на чл.123 от Закона за адвокатурата и реалните такива, изпълнявани от него съобразно утвърдената вече практика, определят същественото значение на тази длъжност за развитието и авторитета на Адвокатурата.

Поради горното считаме, че трябва да има ясно утвърдени критерии, на които следва да отговаря лицето, заемащо тази длъжност, както и предварително разписани правила за избор и съответно освобождаване от длъжност, които да бъдат приети от ВАдвС след  съгласуване с Адвокатските колегии, чрез Консултативния председателски съвет. Вземането на импулсивни решения за освобождаване и избор на Главен секретар, без ясни правила и критерии, по немотивирано искане (поне за нас като трети лица) не е в интерес на Адвокатурата.

В случай, че подобни смени са належащи, същите следва да бъдат предварително подробно и обстойно обсъдени на Консултативен съвет на председателите на колегиите от страната и едва след одобрението им от страна на Консултативния съвет да се пристъпи към реализирането им.

С оглед на гореизложеното, сме силно обезпокоени и дълбоко загрижени от действията на част от членовете на Висшия адвокатски съвет, които пристъпват към предприемането на действия по съществени въпроси за Адвокатурата без да изложат дори каквото и да е мотиви за това си предложение, респективно гласуване.

Предвид липсата на конкретни мотиви, оставаме с впечатление, че причината за смяната на Главния секретар се корени единствено в това, че адв. Христова изразява позиция, различна от някои членове на Съвета. Подобна безпрецедентна саморазправа остава грозен отпечатък върху лицето на Адвокатурата и остава у нас и у голяма част от адвокатите от страната съмнение, че в настоящия си състав, Висшият адвокатски съвет формира позиции единствено и само в съответствие с личните интереси на мнозинството от членовете си. Още повече, че Годишният отчет по бюджета за 2021 година на ВАдвС, изготвен и докладван от адв.Ели Христова като Главен секретар е приет с единодушие от присъстващите членове на ВАдвС с решение № 222 от 13.01.2022 година, като е приет с почти пълно единодушие и от Общото събрание на адвокатите от страната, проведено през месец февруари 2022 година. Всъщност с единодушие в болшинството си са приемани и решенията по всички въпроси, докладвани от Главния секретар, видно от публикуваните протоколи от заседанията на ВАдвС!

Ето защо подобно необосновано искане за смяната на Главния секретар сочи за наличие единствено и само на субективни причини, но не и на обективни такива, произтичащи от действия или бездействие на Главния секретар съобразно възложените му правомощия.

С оглед на гореизложеното, най-настоятелно призоваваме да не се извършват подобни безпрецедентни и безцеремонни подмени на Главния секретар и членовете на комисии, инцидентно и без наличието на каквито и да било мотиви.

Силно обезпокоително за нас е обстоятелството, че решенията на ВАдвС се взимат непрозрачно, доста често импулсивно, без ясни мотиви и правила за взимането им, както и без предварително обсъждане на въпросите, които се поставят на гласуване.

Заявяваме, че категорично се противопоставяме на подобна практика.

Такъв модел на поведение от страна на ВАдвС рефлектира пряко върху Адвокатурата, макар съобразно закона да липсва единна структура под това наименование – по настоящем дейността на Висшия адвокатски съвет е изцяло откъсната от дейността на адвокатските колегии, но решенията на ВАдвС определят насоката на развитие на Адвокатурата и оказват влияние върху всички адвокати. Липсата на възможност за институционално участие на адвокатските колегии във взимането на решения от ВАдвС по въпроси, касаещи начина на развитие на Адвокатурата, обезсилва мястото и ролята на Адвокатурата в обществените отношения и на практика всяка една адвокатска колегия действа сама за себе си, а  Висшият адвокатски съвет действа и представлява единствено и само вижданията и интересите на мнозинството от своите 15 основни членове, които формират самостоятелни и откъснати от структурата на Адвокатурата решения, от които обаче пряко или непряко са обвързани всички адвокати.

Ето защо с настоящото ви призоваваме да приведете в действие решението си за конституирането на Консултативния председателски съвет, като същият бъде реално и ефективно действащ, подпомагащ работата на ВАдвС със становища по въпроси, касаещи Адвокатурата, при ревизиране на условията за неговото функциониране, така че работата му да не бъде формална и предопределена единствено и само от изразените становища от страна на Председателя на Софийската адвокатска колегия, който според приетите правила се счита, че изразява становище на 50 % от адвокатите в страната.

Изразяваме надеждата си, че според заявеното от страна на ВАдвС при вземането на решението за конституирането му, чрез този помощен орган ще се осъществява непрекъсната и наистина ефективна връзка на ВАдвС с колегиите от страната.

Считаме, че това биха били първите крачки към постигане на единство в рамките на Адвокатурата и изграждане на вътрешен механизъм за синхронност във функционирането на отделните й структури, така че да бъдат зачитани интересите на редовите адвокати и издигането авторитета на Адвокатурата в обществото до мястото й на реален защитник на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

За общото благо на всички се надяваме, че е налице воля от страна на членовете на настоящия Висш адвокатски съвет за реализирането на собствените му решения и заявените намерения при избора му през 2021 година.

Противното би засилило процесите на разделение в Адвокатурата и би било ясен знак, че в настоящия си състав, Висшият адвокатски съвет съществува само и единствено, за да задоволява лични интереси на мнозинството от своите членове.“

 

Възлага на председателя на АК Хасково да подпише становището от името на АК Хасково и да изпрати на ВАдС настоящото решение.

Гласували “ЗА” всички основните членове, участващи в заседанието чрез конферентна връзка през вайбър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                  /адвокат:Меглена Гунчева/                                        /адвокат: Веска Запрянова/

 

 


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com