Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №7 / 10.05.2022 г.

ПРОТОКОЛ№7

               Днес, 10.05.2022г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева–Председател

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член     

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член                                            

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член

адв.Магдалена Павлова Колева – Председател на Контролен съвет 

 

Отсъстват по уважителни причини:

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения.  Заседанието започна с думите на:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Клетва и вписване на адвокат.

2.Заявление за промяна на вписани обстоятелства – промяна адрес на кантора.

докл. адв.Евгени Христов

3.Решение по писмо вх.№88/03.05.2022г. от РП- Хасково.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

4.Определяне на адвокат по исканe от ЧСИ Николета Кавакова с Вх. №349/28.04.2022г.за особен представител по изпълнително дело № 2021929040202298/2021г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

5.Определяне на адвокат по исканe от РС Хасково с Вх. №361/03.05.2022г.за особен представител по гражданско дело № 20215640102992/2021г.

докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

6. Разглеждане на писмо от РС Харманли вх.№ 357/29.04.2022г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №5/2022г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

7. Разглеждане на писмо от РС Свиленград вх.№ 362/03.05.2022г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. № 112/2022г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

8. Оферти за изработка на уеб сайт на АК Хасково

докл. адв.Евгени Христов

9. Решение за предприемане на действия за осигуряване на свободен достъп до складово помещение собственост на АК Хасково, находящо се в сутеренен етаж на сградата в гр. Хасково ул. Хан Кубрат № 8,

 

 

10.Разни

-Ремонт покрив;

-спестявания;

-канцеларски материали

 

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Северина Сашова Яневас ЕГН: **********,

поради което и на основание чл.9, ал.3 от ЗА, САК взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

ДА БЪДЕ ВПИСАН адвокатът Северина Сашова Янева в Единния адвокатски регистър, считано от 10.05.2022г.

Възлага на длъжностното лице по вписванията да изпълни решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№15/28.04.2022г. от адв. Милен Михайлов Икономовза промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата,поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №2

ВПИСВА промяна адрес на кантора на адв. Милен Михайлов Икономов от град Хасково, ул.“Стара планина“№12 гараж, на град Хасково, ул.“Стара планина“№12 офис №4.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Председателят адв.Гунчева докладва на присъстващите писмос вх.№88/03.05.2022г. от Районнапрокуратура –Хасково, с което се изпраща копие от присъда №260034/06.07.2021г. по НОХД №1038/2020г. по описа на РС Хасково и Решение №45/18.04.2022г. по НОХД №20215600600494/2021г. по описа на ОС Хасково на адвокат Динко Маринов Стоев.

След станалите разисквания САК взе:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3

               На основаниечл.22, ал.2, вр. ал. 1, т. 2 във връзка с чл.5, ал. 1 т.1 от ЗА, да се покани адв. Динко Маринов Стоев за изслушване от АС Хасково на заседание насрочено за 20.05.2022г. – 16 часа във връзка с Присъда №260034/06.07.2021г. по НОХД №1038/2020г. по описа на Районен съдХасково и Решение №45/18.04.2022год. по НОХД20215600600494/2021г. по описа на Окръжен съд Хасково.“

               Поканата да се изпрати на постоянния и настоящия адрес на адв. Стоев, посочени в присъдата,и  по електронната му пощ, посочена в ЕРА.

               Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева  запозна Съвета с искане с  Вх.№ 349/28.04.2022,постъпило от ЧСИ Николета Каваковаза определяне на адвокат по изпълнителнодело с адвокатско възнаграждение над 2000 лева. В изпълнение на взетото решение, Адвокатскиятсъвет проведе жребий, като: на отделни листчета бяха написани номера от 1 до 207вкл., отговарящи на броя на активните вписани адвокати по азбучен ред в списъка за служебни защитници, след прегъване и разбъркване на листчетата, се пристъпи към теглене на жребий. Адв. Лазовизтегли  листче с номер 13, срещукойто е записано името на адв. Антон Първанов Пейчев. Председателят проведе разговор с адвокат Пейчев, койтоприе да поеме защитата по посоченото дело. Списъкът с имената на адвокатите под номера от 1 до 207вкл. да се счита неразделна част от настоящото решение. Във връзка с проведения избор единодушно бе прието

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

Определя адвокат Антон Първанов Пейчевза особен представител поизпълнително дело 2021929040202298/2021г.по искане вх.349/28.04.2022г.на ЧСИ Николета Кавакова.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

По точка пета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева  запозна Съвета с искане с  Вх.№ 361/03.05.2022,постъпило от РС Хасковоза определяне на адвокат по гражданскодело с адвокатско възнаграждение над 2000 лева. В изпълнение на взетото решение, Адвокатскиятсъвет проведе жребий, като: на отделни листчета бяха написани номера от 1 до 207вкл., отговарящи на броя на активните вписани адвокати по азбучен ред в списъка за служебни защитници, след прегъване и разбъркване на листчетата, се пристъпи към теглене на жребий. Адв. Колеваизтегли  листче с номер 66, срещукойто е записано името на адв. Десислава Иванова Филипова-Рангелова. Председателят проведе разговор с адвокат Филипова-Рангелова, коятоприе да поеме защитата по посоченото дело. Списъкът с имената на адвокатите под номера от 1 до 207вкл. да се счита неразделна част от настоящото решение. Във връзка с проведения избор единодушно бе прието

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

Определя адвокат Десислава Иванова Филипова-Рангеловаза особен представител погражданско дело 20215640102992/2021г.по искане вх.361/03.05.2022г.на Районен съд Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове и основните членове, чрез конферентна връзка през вайбър.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№357/29.04.2022г. (изх. № 1422/26.04.2022 г. на РС Харманлиза определяне на особен представител по гр.д. № 20225630100005на РС Харманли).

Към искането е представено разпореждане № 610/04.04.2022г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 500 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 2 т. 3от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена от 5000 лева до 10000 лева е 580 лева + 5 % за горницата над 5000 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 500лева, е под минималния размер и в разпореждане № № 610/04.04.2022г., с което съдът го определя, този размер не е обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1. Въпреки липсата на мотиви, обосноваващи определеното адвокатско възнаграждение в значително занижен размер – 500 лева, при определянето му съдът е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2 от Наредба № 1 за за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 Съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. Тази разпоредба се прилага и при определяне на възнаграждението на адвокат, назначен за особен представител, въз основа на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 36 ЗА. По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА размерът на дължимото се адвокатско възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, а съгласно чл. 47 ал. 6 ГПК, възнаграждението на особения представител може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 ЗА, но не по-малко от една втора от него.

С исковата молба са предявени четириобективно съединени искове – иск за установяване на дължима главница в р-р на 6 117.97лева, иск за установяване на договорена лихвав р-р на 239.70лева, иск за дължимо обезщетение за забава от 03.12.2020 г. в р-р на 22.43 лева, иск за дължимо обезщетение за забава за периода 02.07.2021г. – 08.08.2021 г. в р-р на 64.57 лева. За всеки един от четирите иска следва да се определиминимално адвокатско възнаграждение, тъй като съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредба № 1 възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове за всеки един от тях поотделно. По аналогичен начин се определя и дължимата държавна такса, като за всеки един от исковете, се дължи самостоятелна държавна такса.

Изложеното дотук налага извода, че определеното от съда възнаграждение в р-р на 500 лева, не отговаря на дължимия размер на възнаграждение на особен представител, с оглед четиритеобективно съединени иска, дори и при приложението на чл. 46, ал. 7 ГПК . В подкрепа на този извод е и задължителната практика на ВКС, изразена в  Определение № 145 от 5.05.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4642/2019 г., IV г. о., ГК определение № 118 от 15.03.2021 г. по ч. т. д. № 1469/2020 г., І т. о. и в Определение № 77 от 24.02.2022 г. на ВКС по ч. т. д. № 1692/2021 г., I т. о., ТК( по което е допусната касация по въпроса "Как се определя размерът на адвокатското възнаграждение, дължимо на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, при обективно кумулативно съединени с една искова молба оценяеми искове срещу двама /или повече/ защитавани от особения представител ответници: (1) въз основа на интереса, формиран от сбора на цената на всички искове или (2) съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно?".

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225630100005на РС Харманли, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 500 лева – на  1 535.90 лева, с оглед минималнотовъзнаграждение за всеки един от исковете, както следва: за искът в р-р на 6117.97 лева минималното възнаграждение определено в чл. 7 ал.2 т.3от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения е в р-р на 635.90 лева, за всеки един от останалите три иска, минималното адвокатско възнаграждение определено в чл. 7 ал.2 т.1от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнагражденияе в р–р на 300 лева.

Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225630100005на РС Харманли.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

Да бъде поискано от съдията докладчик по по гр.д. № 20225630100005на РС Харманлида увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 500лева – на 1 535.90 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 1 и чл. 7, ал. 1 т. 3, вр. чл. чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г., за двата обективно съединени иска.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225630100005на РС Харманлии издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Харманлипо гр.д. № 20225630100005

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№362/03.04.2022г. (изх. № 2075/27.04.2022 г. на РС Свиленград за определяне на особен представител по гр.д. № 20225620100112на РС Свиленград).

Към искането е представено определение № 136/12.04.2022 г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 150лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 2 т. 1от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена 59.59левае 300 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 150лева, е под минималния размер безтози размер дае обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1.

 Разпоредбата на чл. 47, ал. 6 изр. 2 ГПК обвързва фактическата и правна сложност на делото с размера на дължимото адвокатско възнаграждение за особен представител,  като при ниска фактическа и правна сложност, възнаграждението може да бъде определено в р-р на 1/2 от възнаграждението за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗА. В разпоредбата на закона не е посочена горна граница на размера на възнаграждението, поради което при висока фактическа и  правна сложност, то може и да надхвърли минималния размер на адвокатски възнаграждение за съответния вид работа. Считаме обаче, че преценката за фактическата и правна сложност на делото, следва да бъде направена при приключването му, с оглед извършените процесуални действия на особения представител и участието му по делото.

Това разбиране на АК Хасково се споделя и от установената от ВКС задължителна съдебна практика – т. 6 от ТР № 6/2012 г. на ОСГК, „Особеният представител се назначава с акт на съда - определение, от който произтича и неговата представителна спрямо отсъстващата страна власт. Това представителство съобразно чл.36,ал.1 от Закона за адвокатурата е възмездно, тъй като за положения труд на адвоката/ особения представител винаги е адвокат/ се дължи възнаграждение, независимо от изхода на делото...След като особен представител на страната по разглеждания ред може да бъде само адвокат, то и размерът на дължимото възнаграждение следва да бъде определен от съда с акта за назначаването му, като този размер се съобразява с указаното в чл.36, ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба № 1/2004 г., с оглед установяване минималното възнаграждение за вида процесуална дейност. Няма пречка при констатирана фактическа и правна сложност на делото, съдът да определи по-висок размер на възнаграждението, тъй като само той е органът, в чиято дискреция е както преценката на назначаване на особения представител, така и служебно осъществявания контрол за законосъобразно и справедливо съдопроизводство." 

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225620100112на РС Свиленград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 150лева – на 300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал.2 т.1от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225620100112на РС Свиленград.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

 

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20225620100112на РС Свиленградда увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 150лева – на 300 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2т. 1от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225620100112на РС Свиленгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Свиленград по гр.д.  № 20225620100112

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 

По точка осма от дневния ред:

 

Адвокат Евгени Христов докладва постъпилите оферти за изработка на уб сайт на АК Хасково – от Гис консулт ЕООД, Пиксадоро ЕООД и Уеб сайт Билдинг Бг.

След станалите разисквания, АС счита, че следва да се изясни въпроса дали ще бъде възможно прехвърлянето на данни от стария сайт в новия и ще има ли съвместимост между новия сайт и онлайн платформата на АК Хасково.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

               Отлага произнасянето по оферти за изработка на уб сайт на АК Хасково за следващо заседание на АС, след изясняване на възможността за прехвърлян на данни от стария сайт в новия и съвместимостта между новия сайт и онлайн платформата на АК Хасково.

 

По точка девета от дневния ред:

 

Председателят адв. Гунчева запозна съвета с проблемите свързани с достъпа на АК Хасково до складово помещение собственост на колегията, номиращо се в сутеренния етаж на сградата. Достъпът е възпрепятстван от поставена от Блу арт, врата на приземния етаж, след която се намира стълбището, водещо до сутеренния етаж. Вратата е поставена от Блу арт и ключ за нея не е предоставен на АК Хасково.

След станалите разисквания, АС счита, че следва да се изпрати покана до Блу арт за осигуряване на достъп до складовото помещение на АК Хасково намиращо се в сутеренния етаж на сградата в гр. Хасково ул. Хан Кубрат № 8.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №9

 

Възлага на адв. Надежда Колева да подготви покана до Блу арт за осигуряване на достъп до складовото помещение на АК Хасково намиращо се в сутеренния етаж на сградата в гр. Хасково ул. Хан Кубрат № 8, която да представи в следващото заседание на АС.

 

По точка десета от дневния ред:

               -Обсъден бе въпросът за ремонт на покрива на гр. Хасково ул. Хан Кубрат № 8

-Обсъден бе въпросът за паричните средствата, събрани по депозитните сметки на на АК Хасково

-Разгледани бяха различни оферти за закупуване на канцеларски материали

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                  /адвокат:Меглена Гунчева/                                        /адвокат: Веска Запрянова/

 

 


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com